He­le min krop ryste­de un­der kam­pen

Den 20- åri­ge vi­dun­der­dreng Step­han Hansen, sik­rer Dan­mark den ul­ti­ma­ti­ve tri­umf ved VM i København

BT - - SPORTEN - Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ bt. dk ni­el@ sporten. dk Fo­to: Lars Møl­ler Mads Kind­berg Ni­el­sen

Dan­ske Step­han Hansen er ny ver­dens­me­ster i bu­e­skyt­te­di­sci­pli­nen com­po­und.

Det står klart, ef­ter at den blot 20- åri­ge fal­string på Chri­sti­ans­borg Slot­plads med sik­ker hånd send­te he­le 12 pi­le ud af 15 i cen­trum af sky­de­ski­ven.

Med 147 po­int mod 143 vandt Hansen over den jæv­nal­dren­de in­der Ra­jat Chau­man, der ef­ter et stærkt ud­læg sær­ligt i tred­je run­de kik­se­de ved at la­ve bå­de en 8’ er og en 9’ er.

Step­han Hansen ud­nyt­te­de mu­lig­he­den ved på sam­me tids­punkt at la­ve tre 10’ ere på stri­be. Den fø­ring hen­te­de Chau­man al­drig, og der­for kun­ne Dan­ne­bro i går stry­ge til tops i København.

» Det er fuld­stæn­dig van­vit­tigt, at jeg nu kan kal­de mig ver­dens­me­ster. Jeg var vir­ke­lig nervøs, he­le min krop ryste­de un­der kam­pen, og jeg fik al­drig rig­tig ry­stet ner­ver­ne af. Men jeg fo­ku­se­re­de på ik­ke at for­ce­re det og kom i gang og kom ind i en god ryt­me, Jeg tur­de ik­ke drøm­me om det her, da jeg våg­ne­de op i mor­ges. Jeg ved, hvor god in­de­ren kan væ­re, for han har haft den hø­je­ste sco­re tid­li­ge­re på ba­nen, så jeg vid­ste, hvor tæt det kun­ne væ­re, « sag­de Step­han Hansen til TV2 ef­ter sin tri­umf og til­fø­je­de:

» Den her me­dal­je til­hø­rer ik­ke kun mig. Mi­ne for­æl­dre og he­le tea­met har bak­ket mig op. «

Et stort ta­lent

Det var ik­ke ven­tet, at Step­han Hansen al­le­re­de nu skul­le stå som ver­dens bed­ste med com­po­und­bu­en, men at den un­ge skyt­te be­sad ta­len­tet til at kom­me helt til tops, var de fær­re­ste i tvivl om in­den mester­ska­bet i ho­ved­sta­den, Som den hidtil ene­ste i ver­den har Hansen vun­det he­le tre in­di­vi­du­el­le VM- tit­ler med com­po­und- bu­en ved ung­doms­mester­ska­ber. Han er der­for kendt som lidt af en vi­dun­der­dreng og har i et styk­ke tid bå­ret til­nav­net ’ The Fresh Prin­ce’ i in­ter­na­tio­na­le bu­e­skyd­nings­kred­se.

I København sat­te han de af­gø­ren­de pi­le for­an godt 1.000 til­sku­e­re, der al­le­re­de et par ti­mer for­in­den hav­de hyl­det ham og lands­mæn­de­ne Martin Dams­bo og Pa­tri­ck Laur­sen for de­res præ­sta­tio­ner i hold­kon­kur­ren­cen, hvor det blev til bron­ze­me­dal­jer.

Step­han Hansen har pla­ner om at sat­se stort på bu­e­skyd­nin­gen og har der­for ind­ret­tet sit liv, så der er ri­ge­lig tid til træ­ning:

» Jeg har plan­lagt, jeg skal stu­de­re no­get fi­nan­s­ø­ko­no­mi til sep­tem­ber, men det er on­li­ne, for så be­hø­ver jeg ik­ke at kom­me til al­le fo­re­læs­nin­ger­ne, « si­ger han,

Ver­den­mester­ska­ber­ne i bu­e­skyd­ning har væ­ret i gang he­le ugen, og af­vik­lin­gen er blandt an­det ble­vet rost af de kom­men­de OL- ar­ran­gø­rer fra bra­si­li­an­ske Rio de Ja­neiro og ja­pan­ske Tokyo.

Tur­ne­rin­gen fort­sæt­ter i dag, men er over­stå­et for de dan­ske skyt­ter.

Step­han Hansen vandt VM- guld i bu­e­skyt­te­di­sci­pli­nen com­po­und ved at be­sej­re in­de­ren Ra­jat Chau­man i fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.