Le­ven­de plan­ke­værk skal sik­re guld

BT - - SPORTEN - Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ ber­ling­s­ke. dk

Dansk Hånd­bold­for­bund ( DHF) hø­ster i dis­se da­ge frug­ter­ne af et sær­de­les vel­lyk­ket ta­len­t­ar­bej­de.

Mens den næ­ste ge­ne­ra­tion af hård­s­ky­den­de hånd­bold­her­rer i nat dy­ste­de om U21- ver­dens­mester­ska­bet i Bra­si­li­en, har U19- kvin­der­ne i ef­ter­mid­dag chan­cen for sik­re Dan­mark et eu­ro­pa­mester­skab i span­ske Valencia

Mod­stan­de­ren er 16 rus­si­ske kvin­der med ri­ge­ligt med cen­ti­me­ter og ki­lo, og det ene­ste hold dan­sker­ne har tabt til. Så det er en or­dent­lig mund­fuld for det un­ge kuld:

» Vi mød­te rus­ser­ne i mel­lem­run­den og tab­te kun med tre mål, men alt an­det li­ge var det bil­ligt slup­pet. Rus­ser­ne er fy­sisk stær­ke – enormt stær­ke. Nog­le af pi­ger­ne er 1.90 og li­ge så bre­de. Så det er no­get med at be­nyt­te sig af sin hur­tig­hed, god be­væ­gel­se og sne­dig­hed, hvis vi skal ha­ve en chan­ce mod dem, « si­ger sport­s­che­fen i DHF, Ulrik Wil­bek, der selv er til ste­de i Spa­ni­en.

» Der er in­gen tvivl om, at rus­ser­ne er fa­vo­rit­ter, men der er hel­ler in­gen tvivl om, at vi har en chan­ce, for rus­ser­ne har ud­fald i lø­bet af kam­pe­ne og er må­ske ik­ke så tak­tisk fun­de­ret, som vi er. «

Fan­ta­sti­ske må­l­vog­te­re

Dan­sker­ne er kom­met frem til fi­na­len med en bund­so­lid de­fen­siv. Ulrik Wil­bæk næv­ner de to må­l­vog­te­re Alt­hea Re­in­hardt og Ida Vi­um som spil­le­re, han for­ven­ter når A- lands­hol­det. » De er helt fan­ta­sti­ske, « si­ger han. Omvendt er der in­gen ly­sen­de of­fen­si­ve pro­fi­ler. På top­sco­rer­li­sten har Dan­mark in­gen spil­le­re i top 5. Må­le­ne er spredt ud på en ræk­ke spil­le­re.

» Ud­over må­l­vog­ter­ne sy­nes jeg, det er svært at pe­ge præ­cis på no­gen, der kom­mer på A- lands­hol­det. Der er nog­le pro­fi­ler, men det er fak­tisk et bredt hold, hvor der bli­ver skif­tet me­get ud og ind. Der­for står de og­så godt her sent i tur­ne­rin­gen, « si­ger Wil­bek.

Med to fi­na­ler ud af to mu­li­ge ved in­ter­na­tio­na­le mester­ska­ber er hånd­bold­sæ­so­nen be­gyndt for­mi­da­belt for Dan­mark, og sport­s­che­fen er der­for fuld af tro på frem­ti­den. Han har en sim­pel for­kla­ring på den dan­ske suc­ces:

» Vi har sat tin­ge­ne i sy­stem, vi træ­ner godt, der er et godt sam­ar­bej­de med klub­ber­ne, og der er nog­le rig­tig go­de træ­ne­re i Dan­mark. «

Fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

Må­l­vog­ter­ne Ida Vi­um ( bil­le­det) og Alt­hea Re­in­hardt bli­ver nøg­le­fi­gu­rer i U19- EM- fi­na­len mod Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.