EN NY DANSK GUL­DAL­DER

Sa­ra Slott Pe­ter­sen har få­et et in­ter­na­tio­nalt gen­nem­brud i år. Men hun er kun en af man­ge dan­ske at­le­ter, som har le­ve­ret store resultater i den­ne sæ­son

BT - - SPORTEN - Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk

En lang ræk­ke nye dan­ske re­kor­der, to ju­ni­or- eu­ro­pa­me­stre, to U23- me­dal­jer, en sejr ved et Di­a­mond League- stæv­ne og op­ryk­ning i lands­hol­de­nes Eu­ro­pa Cup.

Li­sten over de dan­ske suc­ce­ser i 2015 er over­væl­den­de lang. Med 28- åri­ge Sa­ra Slott Pe­ter­sen som den skar­pt ly­sen­de stjerne op­le­ver dansk at­le­tik en ny gul­dal­der, hvor der med et bredt ud­valg af un­ge stor­ta­len­ter er ud­sigt til fle­re store resultater i de kom- men­de år.

Fle­re fak­to­rer spil­ler sam­men, men iføl­ge Dansk At­le­tik For­bunds di­rek­tør, Jakob Lar­sen, er for­kla­rin­gen for­holds­vis sim­pel: Der er sim­pelt­hen fle­re, der væl­ger at dyr­ke at­le­tik. Og med et bre­de­re re­k­rut­te­rings­grund­lag, bli­ver det og­så nem­me­re at fin­de de store ta­len­ter.

» For 15 år si­den var der in­gen dan­ske­re i top 25 på ung­doms­rang­li­ster­ne i Eu­ro­pa. Det er ik­ke, for­di vi gør så me­get an­der­le­des, end vi hidtil har gjort. Der er fle­re ele­men­ter i det, men det hand­ler rig­tig me­get om, at der sim­pelt­hen er fle­re børn, der dyr­ker at­le­tik. De sid­ste 10 år har vi stille og ro­ligt få­et fle­re og fle­re ind ad dø­ren. Så fin­der vi og­så fle­re med de rig­ti­ge for­ud­sæt­nin­ger, « kon­sta­te­rer Jakob Lar­sen, som gen­nem man­ge år har fulgt ud­vik­lin­gen frem mod den nu­væ­ren­de dan­ske gul­dal­der.

Vi er sta­dig de små

» Sam­ti­dig er der og­så en sne- bold- ef­fekt. Når man op­le­ver, at hov, det her kan vi godt, så smit­ter det, og de tror fak­tisk på at det kan la­de sig gø­re. Som ek­sem­pel kan bå­de Stina Tro­est og An­ne So­fie Kir­ke­gaard beg­ge kig­ge på Sa­ra og se, at de lø­ber hur­ti­ge­re, end hun gjor­de i den al­der, og nu er Sa­ra tred­je- hur­tigst i ver­den. Det gi­ver tro­en på, at vi og­så kan bi­de ske­er med nog­le af de store na­tio­ner. »

» Når det så er sagt, er vi selv­føl­ge­lig sta­dig små, og vo­res pri­mæ­re be­græns­ning for vo­res vi­de­re ud­vik­ling er, hvor man­ge børn vi har at ar­bej­de med. «

Svær over­gang til se­ni­or

Sprint/ hæk- land­stræ­ne­ren Mik­kel Lar­sen hæf­ter sig især ved, at det nu lyk­kes at få de dan­ske ta­len­ter he­le vej­en igen­nem, så de og­så for­mår at slå igen­nem som se­ni­o­rer, selv­om over­gan­gen kan væ­re svær og kræ­ve tå­l­mo­dig­hed, når mod­gan­gen ram­mer.

» Over en år­ræk­ke har vi skub­bet bar­ren læn­ge­re op og ar­bej­det sy­ste­ma­tisk med vo­res bed­ste at­le­ter. Vi til­la­der os at sat­se og si­ge, at vi vil ud i ver­den og bli­ve de bed­ste. Hvis du spør­ger en Benja­min Lo­bo- Ve­del, en Stina Tro­est el­ler en Hart­ling, så har de hver især gjort nog­le ting, for­di de har tænkt ’ vi kan godt nå derop, det er ik­ke far­ligt at drøm­me’ – og så har de hver især haft et langt sejt træk. Der er in­gen, der er kom­met som en trold af en æske. «

Kan vin­de alt

Mik­kel Lar­sen har selv det dag­li­ge an­svar for Sa­ra Slotts træ­ning, og han er ik­ke ban­ge for at drøm­me stort før VM.

» Når du lø­ber så hur­tigt, som hun gør nu, så kan du vin­de alt. Hvis du ik­ke har den rig­ti­ge dag, så er du sta­dig med, hvor det sker, men du vin­der ik­ke no­get som helst. Om du lø­ber 53,70, 53,99 el­ler 54,10, det er stort set kun en VM- el­ler OL- fi­na­le, som du ik­ke kan vin­de – og sta­dig­væk er det li­ge før, at man og­så kan vin­de dem på da­gen. «

» Nu er hun kom­met der op, hvor alt er mu­ligt, der er stort set in­gen over­lig­ger. Hun er mel­lem de ot­te bed­ste, så er det da­gen, der af­gør det. Jeg ved, at vi har mu­lig­hed for at top­pe op rent fy­sisk, men om det sker i år, at hun ram­mer da­gen, det må vi se. Vi snak­ker ik­ke om ver­dens­re­kor­der, men om at væ­re med dér, hvor de bed­ste er – og kom­me først over mål­stre­gen. Jeg for­ven­ter ik­ke, at hun bli­ver ver­dens­me­ster i Bei­jing, men hun er med, hvor det er sjovt. Mål­sæt­nin­gen er en plads i fi­na­len, og så må vi se, hvad der sker. «

Tre dan­ske­re klar til VM

Fo­re­lø­bigt er det dog kun tre dan­ske at­le­ter, der har kla­ret kra­vet til VM, der af­vik­les i Bei­jing 22- 30. au­gust. Det er ud over Sa­ra Slott Pe­ter­sen, der ak­tu­elt lig­ner et godt bud på en dansk VM- me­dal­je, Stina Tro­est, der og­så lø­ber 400 me­ter hæk, samt den tid­li­ge­re EM- sølvvin­der An­dreas Bu­be, der kla­re­de kra­vet ved Di­a­mond League i Sto­ck­holm. Men bå­de 110 me­ter­hæk­ke­lø­be­ren An­dreas Mar­tin­sen og for­hin­drings­lø­be­ren Ole Hes­sel­b­jerg kan beg­ge vi­se sig at kom­me med tak­ket væ­re de nye kvo­te- reg­ler, hvor man fyl­der fel­ter­ne op med at­le­ter, hvis de ik­ke i sid­ste øje­blik kla­rer ud­ta­gel­ses­kra­ve­ne.

I den kom­men­de uge fal­der årets to ab­so­lut­te høj­de­punk­ter på dansk jord. Først er der Co­pen­ha­gen At­hle­ti­cs Ga­mes på Øster­bro Sta­dion ons­dag, og i we­e­ken­den er der DM på Aar­hus Sta­dion.

’’ Når du lø­ber så hur­tigt, som hun gør nu, så kan du vin­de alt Mik­kel Lar­sen - om Sa­ra Slott ’’ De har hver især haft et langt sejt træk. Der er in­gen, der er kom­met som en trold af en æske Mik­kel Lar­sen - om de dan­ske at­le­ter

Fo­to: EPA

Sa­ra Slott Pe­ter­sen er i øje­blik­ket den tred­je­hur­tig­ste kvin­de på 400 me­ter hæk og der­med i fa­vo­rit­fel­tet ved det kom­men­de VM i Bei­jing.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.