FRA KA­OS TIL KA­ZAN

De dan­ske top­svøm­me­re er klar til sæ­so­nens høj­de­punkt, men for fle­re af de stør­ste pro­fi­ler er det med skram­mer på bå­de krop og sjæl

BT - - SPORTEN - Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Et brutalt og cho­ke­ren­de over­fald, der ko­ste­de Je­a­net­te Ot­te­sen en bræk­ket fin­ger, en per­son­lig øko­no­misk kri­se, der tru­e­de Lot­te Fri­is’ kar­ri­e­re og et tragisk døds­fald af en tæt ve­nin­de. Læg der­til en vel­lidt og suc­ces­fuld top­træ­ner, der rej­ste hjem til Au­stra­li­en og en sport­s­chef i Dansk Svøm­me­u­ni­on, der kort ef­ter sag­de far­vel og tak.

Så­dan ly­der in­gre­di­en­ser­ne i den gry­de­ret, som de dan­ske top­svøm­me­re si­den de­cem­ber 2014 nød­vil­ligt har måt­tet slu­bre af. En ke­de­lig for­ret til ho­ved­ret­ten, der fra i dag og den næ­ste uge ser­ve­res i den rus­si­ske mil­li­onby Ka­zan: VM i lang­ba­nesvøm­ning.

For­hol­de­ne kan der ik­ke kla­ges over. By­ens fod­bold­sta­dion, hvor klub­ben Ru­bin Ka­zan nor­malt har hjem­me, er til lej­lig­he­den for­vand­let til et im­po­ne­ren­de svøm­mesta­dion med plads til 11.000 sid­den­de til­sku­e­re.

Ka­o­tisk op­takt

Im­po­ne­ren­de kan man der­i­mod ik­ke kal­de fle­re af de stør­ste dan­ske me­dal­je­håbs til­løb til ver­dens­mester­ska­bet, der med sin placering kun et år før OL i bra­si­li­an­ske Rio ran­ge­rer som et af de stør­ste og mest pre­sti­ge­fyld­te stæv­ner. Mål­sæt­nin­gen er fem me­dal­jer, men iføl­ge den bri­ti­ske dan­ske land­stræ­ner, Ni­ck Ju­ba, gi­ver det ka­o­ti­ske til­løb til stæv­net an­led­ning til spørgs­måls­tegn.

» Selv­føl­ge­lig har det væ­ret en hård tid. Det har kræ­vet stærk le­del­se at ’ li­me’ det he­le sam­men. Det har væ­ret svært, og re­sul­ta­ter­ne her vil vi­se, om det har vir­ket el­ler ej, « si­ger han, da BT ta­ler med ham på til­sku­er­plad­ser­ne med ud­sigt over den op­var­me­de kon­kur­ren­cepool.

» Shan­non Rol­la­son ( af­gå­et træ­ner for blandt an­dre Jea- net­te Ot­te­sen, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen og Per­nil­le Blu­me i det na­tio­na­le træ­nings­cen­ter i Bel­la­høj, NTC, red.) var den her ka­ris­ma­ti­ske og suc­ces­ful­de træ­ner, der gik, og så gik Mik­kel von Se­e­len ( af­gå­et sport­s­chef i Dansk Svøm­me­u­ni­on, red.). Vi skal ik­ke la­de som om, det ik­ke har væ­ret svært, for det har det, selv­om vi har få­et go­de folk ind, « ly­der den ær­li­ge ud­mel­ding fra land­stræ­ne­ren, der sa­ge­s­løs måt­te ta­ge imod end­nu et slag, da Je­a­net­te Ot­te­sen og hen­des kæ­re­ste blev over­fal­det i de­res bil i ju­ni må­ned. Det ko­ste­de svøm­me­ren en bræk­ket lil­le­fin­ger og en for­st­u­v­ning af ring­fin­ge­ren. For en stund var VM- del­ta­gel­sen i fa­re.

» Det med Je­a­net­te har ik­ke hjul­pet os. Selv­føl­ge­lig har det ik­ke det. Det var van­vit­tigt og ret trau­ma­tisk for hen­de, men vi prø­ver ik­ke at dvæ­le ved det og prø­ver at læg­ge det bag os, « si­ger Ni­ck Ju­ba om Je­a­net­te Ot­te­sen, der i går øn­ske­de ro frem mod da­gens ind­le­den­de he­at i 100 me­ter but­ter­fly og der­for ik­ke øn­ske­de at ta­le med pres­sen.

Tæt på at op­gi­ve kar­ri­e­ren

Van­ske­lig har 2015- sæ­so­nen i sær­de­les­hed væ­ret for Lot­te Fri­is, der er lan­det i Ka­zan med me­dal­je­håb på 800 me­ter fri og 1500 me­ter fri.

Stø­vet fra 2014- sæ­so­nen skul­le væ­re fe­jet op og smidt ud, men er i ste­det blæst tilbage i ho­ve­d­et på Al­le­rød- pi­gen.

» Det har nok ik­ke væ­ret min­dre ka­o­tisk i år, « som hun ud­tryk­ker det.

Til dag­lig træ­ner hun i Bal­ti­mo­re, USA, hvor hun for ny­lig måt­te skif­te træ­ner og si­de­lø­ben­de har haft store pro­ble­mer med at fi­nan­si­e­re op­hol­det. For en stund over­ve­je­de hun et kar­ri­e­re­stop, man fandt si­den mid­ler­ne til at fort­sæt­te. Blandt an­det ved at op­si­ge sin lej­lig­hed og flyt­te ind hos en ve­nin­de i en be­græn­set pe­ri­o­de.

» Der var da en pe­ri­o­de, hvor det var lidt hek­tisk. Men jeg fin­der ud af, hvor jeg skal bo, når jeg ven­der tilbage, « si­ger Lot­te Fri­is, der i for­å­ret end­te i en langt vær­re fø­lel­ses­mæs­sig kri­se.

Her styr­te­de hen­des tæt­te ve­nin­de og tid­li­ge­re klubkam­me­rat Ca­mil­le Muf­fat ned med en he­li­kop­ter og om­kom i for­bin­del­se med op­ta­gel­ser­ne til et re­a­li­ty- pro­gram. Lot­te Fri­is blev ef­ter­ladt i chok og måt­te af­ly­se fle­re træ­nin­ger, for­di hun be­gynd­te at græ­de, når hun nær­me­de sig en pool.

Go­de ti­der gi­ver håb

På po­si­tivsi­den tæl­ler det hel­dig­vis, at de dan­ske svøm­me­re trods dra­ma­tisk tur­bu­lens har for­må­et at le­ve­re go­de ti­der op til stæv­net og vir­ker som en glad og spændt grup­pe ef­ter den se­ne­ste træ­nings­lejr i Kro­a­tien. Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen går ind til stæv­net som for­sva­ren­de ver­dens­re­kord­hol­der i 200 me­ter bryst, li­ge­som rygs­vøm­me­ren Mie Ø. Ni­el­sen og dansk her­re­svøm­nings helt store håb, Vik­tor Bro­mer, spås go­de chan­cer for et flot VM- re­sul­tat.

’’ Selv­føl­ge­lig har det væ­ret en hård tid. Det har kræ­vet stærk le­del­se at ’ li­me’ det he­le sam­men. Det har væ­ret svært, og re­sul­ta­ter­ne her vil vi­se, om det har vir­ket el­ler ej Ni­ck Ju­ba

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.