Nu går den vil­de medaljejagt

BT - - SPORTEN - Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Fem me­dal­jer ly­der den of­fi­ci­el­le dan­ske VM- mål­sæt­ning, og går alt ef­ter bo­gen, kan Je­a­net­te Ot­te­sen po­ten­ti­elt stå tilbage med fi­re. Der­for står og fal­der den dan­ske suc­ces i al­ler­hø­je­ste grad med, om den 27-åri­ge dan­ske svøm­medron­ning ram­mer ni­veau­et i den rus­si­ske værts­by, Ka­zan.

Må­ske der­for var det en dybt fo­ku­se­ret Je­a­net­te Ot­te­sen, der i går tog en lil­le mor­gen­tur i bas­si­net, in­den hun lod land­stræ­ne­ren ta­ge sig af pres­sen. Fo­kus er i før­ste om­gang ret­tet mod mor­gen­da­gens 100 me­ter but­ter­fly fi­na­le, som hun skal i po­o­len og kva­li­fi­ce­re sig til i dag. Alt an­det vil væ­re en fi­a­sko, selv­om det kun er lidt over en må­ned si­den, hun bræk­ke­de lil­le­fin­ge­ren ef­ter et cho­ke­ren­de over­fald i sin bil på åben ga­de i København.

» Den vir­ker til at væ­re okay. Det var den ik­ke læn­ge, men det tror jeg, den er nu. Hun er en fan­ta­stisk at­let, og hun får tin­ge­ne til at vir­ke, « ly­der det op­ti­mi­stisk fra land­stræ­ner Ni­ck Ju­ba, der har store me­dal­je­for­vent­nin­ger til sin sprintdron­ning.

» Går alt vel, har hun al­tid en god chan­ce, for hun er en fan­ta­stisk ’ ra­cer’, « si­ger bri­ten og slår fast:

» Hun re­præ­sen­te­rer en af vo­res stør­ste chan­cer for at få me­dal­jer. «

Op­ti­me­ring

En an­den dansk me­dal­je­kan­di­dat er 27-åri­ge Lot­te Fri­is, der uden at ha­ve væ­ret i ak­tion al­le­re­de har sør­get for ek­stra om­ta­le. I går blev det af­slø­ret, at di­stan­cesvøm­me­ren drop­per at svøm­me den 400 me­ter fri, som hun el­lers var til­meldt og skul­le ha­ve svøm­met i dag.

For­kla­rin­gen er sim­pel: Den er­far­ne svøm­mer skal spa­res og op­ti­me­re si­ne me­dal­je­chan­cer på fa­vo­rit­di­stan­cer­ne 800 me­ter fri og 1.500 me­ter fri.

Det se­ne­ste hal­ve år har budt på man­ge om­vælt­nin­ger med bå­de træ­ner­skif­te, ve­nin­dens plud­se­li­ge døds­fald og rod med fi­nan­si­e­rin­gen af op­hol­det i hen­des ame­ri­kan­ske klub, NBAC. Det har be­svær­lig­gjort for­be­re­del­ser­ne.

» Det har væ­ret en svær pe­ri­o­de for hen­de af en mas­se for­skel­li­ge grun­de, så vi ved ik­ke helt, hvor hun står. Der­for vil vi hel­le­re bru­ge hen­des ener­gi på ’ sik­kert om­rå­de’ og ik­ke bru­ge ener­gi på en di­sci­plin, hvor det nok vil væ­re svært for hen­de at vin­de en me­dal­je, « si­ger Ni­ck Ju­ba, der ik­ke er i tvivl om, at fra­val­get af 400 me­te­ren vil øge hen­des me­dal­je­chan­cer i de to re­ste­ren­de di­sci­pli­ner.

» Ja! Du kan ik­ke fuld­fø­re det store pro­gram, når du bli­ver æl­dre. Hun kan sta­dig le­ve­re, vi skal ba­re hjæl­pe hen­de bedst mu­ligt og ik­ke øde­læg­ge hen­de. «

Mens Lot­te Fri­is alt­så står over, skal her­re­svøm­me­ren Mads Glæs­ner i bas­si­net i 400 me­ter fri, hvor han jag­ter en top- 10 placering. Og så får 21- åri­ge Sø­ren Da­hl VM- de­but i 50 me­ter but­ter­fly.

Følg dan­sker­ne fra mor­genstun­den på bt. dk/ sport.

Går alt vel, har hun al­tid en god chan­ce, for hun er en fan­ta­stisk ’ ra­cer’ Ni­ck Ju­ba

Fo­to: Claus Fi­sker

Je­a­net­te Ot­te­sen kan bli­ve den store dan­ske me­dal­je­slu­ger ved VM i Ka­zan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.