JAKOB FUGLSANG

BT - - SPORTEN - Fo­to: Be­ni­ta Marcus­sen

Den 30- åri­ge Fuglsang, der stil­ler til start igen i år, er nu­væ­ren­de ryt­ter på Asta­na og vin­der af Post Dan­mark Rundt i 2008, 2009 og 2010. MIT BED­STE MIN­DE: » Mit bed­ste min­de er fra den­gang, jeg vandt lø­bet før­ste gang. Jeg hu­sker, det var en kamp mel­lem os ( Team De­sig­na Køk­ken, Fuglsangs da­væ­ren­de hold, red.) og CSC. Det kom fak­tisk som en over­ra­skel­se for mig selv, at jeg kun­ne væ­re med frem­me i så stort et lan­de­vejsløb. « MIT VÆR­STE MIN­DE: » Sid­ste år ud­gik jeg af lø­bet ef­ter et styrt på tred­je eta­pe. Da­gen for­in­den styr­te­de jeg og­så og slog mit hånd­led, så jeg ef­ter­føl­gen­de hav­de pro­ble­mer med at hol­de på sty­ret. For en cy­kel­ryt­ter er det al­drig sjovt, når så­dan no­get sker. « MIT SJOVE­STE MIN­DE: » Jeg glem­mer al­drig det før­ste år, jeg kør­te Post Dan­mark Rundt. Det var før­ste gang, at jeg kør­te så stort et løb, og jeg hu­sker ty­de­ligt, hvor smadret jeg var ef­ter hver eta­pe. Det var så slemt, at jeg knap kun­ne sove om nat­ten. Det er lidt sjovt at tæn­ke på, hvor­dan det har æn­dret sig si­den - i dag kan jeg kø­re tre uger i Tour de Fran­ce og sta­dig sove om nat­ten. «

Ja­cob Fuglsang med sit før­ste Dan­mark Rundt- tro­fæ i 2008.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.