MIN­DER FRA DAN­MARK RUNDT

Post Dan­mark Rundt star­ter tirs­dag og bli­ver kørt for 25. gang. Her de­ler fi­re nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re ak­tø­rer de­res bed­ste, vær­ste og sjove­ste min­der

BT - - SPORTEN - Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Post Dan­mark Rundt fejrer 25 års ju­bilæum. Star­ten går tirs­dag i Stru­er, og årets løb, der slut­ter lør­dag på Fre­de­riks­berg i København, ven­tes at bli­ve det hårdeste i hi­sto­ri­en.

Før­ste ud­ga­ve af lø­bet var i 1985, og bort­set fra åre­ne 1989- 1994 har Post Dan­mark Rundt væ­ret høj­de­punk­tet på den dan­ske cy­kel­s­ce­ne hvert ene­ste år. De stør­ste og mest kend­te dan­ske ryt­te­re har al­le væ­ret til start li­ge fra Bjar­ne Ri­is over Rolf Sø­ren­sen og Jes­per Ski­b­by til Jakob Fuglsang.

Tra­di­tio­nelt har Post Dan­mark Rundt væ­ret et løb, man ger­ne vil kø­re som dan­sker, og der­for gem­mer lø­bet og­så på en mas­se min­der og hi­sto­ri­er i den me­re mun­tre af­de­ling hos langt de fle­ste dan­ske ryt­te­re og an­svar­li­ge.

Her på si­der­ne de­ler Jes­per Ski­b­by, Jakob Fuglsang, Jes­per Wor­re og Ras­mus Qu­aa­de ud af de­res op­le­vel­ser med Post Dan­mark Rundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.