JES­PER SKI­B­BY

BT - - SPORTEN - Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter i åre­ne 1986- 2000. Har fem eta­pe­sej­re i Post Dan­mark Rundt og blev som det bed­ste re­sul­tat num­mer tre i klas­se­men­tet i 1997. Har væ­ret med i seks ud­ga­ver. In­drøm­me­de i 2006 et om­fat­ten­de do­ping­mis­brug i kar­ri­e­ren. MIT BED­STE MIN­DE: » Jeg hu­sker især den­gang, jeg kør­te ale­ne ind i Aar­hus, som var må­l­by på eta­pen. Der var fuld­stæn­dig prop­pet med men­ne­sker på beg­ge si­der af vej­en. Det var helt van­vit­tigt. Jeg kan hu­ske, at jeg tænk­te, det var li­ge­som at kø­re på Champs-Èlys­sèes i Pa­ris un­der et Tour de Fran­ce. Jeg fik kul­de­gys­nin­ger, mens jeg sad der på cyk­len. « MIT VÆR­STE MIN­DE: » Det ly­der lidt ke­de­ligt, men fak­tisk har jeg ik­ke no­gen dår­li­ge min­der fra Post Dan­mark Rundt. I for­hold til re­sul­ta­ter­ne var det så­dan, at os, der kom fra Tou­ren, for det me­ste var i bed­re form end de an­dre, og det gav os nok en for­del. « MIT SJOVE­STE MIN­DE: » I 1997 væk­ke­de ma­na­ge­ren på TVM, Ce­es Pri­em, mig klok­ken fi­re om nat­ten un­der sel­ve lø­bet. Det glem­mer jeg al­drig. Vi hav­de Ser­vais Kna­ven til at slut­te øverst på po­di­et, og så ban­ke­de Pri­em mig op og sag­de me­get be­stemt: » Nu sør­ger du ba­re for, at Kna­ven vin­der lø­bet! « . Jeg var helt må­l­løs. Da han var gå­et, så kig­ge­de jeg ba­re på min væ­rel­ses­kam­me­rat nær­mest uden at si­ge no­get. Vi var no­get cho­ke­re­de. Hel­dig­vis vandt Kna­ven lø­bet. «

Ski­b­by på po­di­et med hold­kam­me­rat Ser­vais Kna­ven, der vandt i 1997.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.