JES­PER WOR­RE

BT - - SPORTEN -

Vin­der af lø­bet i 1986 og løbs­di­rek­tør for Post Dan­mark Rundt si­den 1996:

MIT BED­STE MIN­DE:

» Jeg er vir­ke­lig glad for, at jeg vandt lø­bet den­gang i 1986. Det var på se­kun­der, at jeg vandt lø­bet, og in­den en­kelt­star­ten før­te jeg kun med et en­kelt se­kund. Uli­de­ligt spæn­den­de. El­lers be­ty­der det og­så me­get for mig, at jeg har kun­ne ar­be­je­de med lø­bet i så man­ge år. « MIT VÆR­STE MIN­DE: » Der var et år i Kol­ding, hvor en fyr fin­der brug­te sprøjter, ka­na­ly­er og am­pul­ler på et hold­ho­tel. Han af­le­ve­re­de det til po­li­ti­et. Midt un­der en eta­pe blev jeg rin­get op, og så sat­te vi en un­der­sø­gel­se i gang. Jeg rin­ge­de til che­fen for det ita­li­en­ske hold og sag­de, at det vil­le bli­ve smidt ud, hvis der var no­get ulov­ligt, men det for­sik­re­de han mig for, at der ik­ke var. Vi ind­kald­te til pres­se­mø­de om af­te­nen, men vid­ste ik­ke, hvad vi skul­le si­ge. Vi nå­e­de hel­dig­vis at få re­sul­ta­ter­ne in­den, og der var ik­ke over­t­rå­dt no­gen reg­ler. Men det var nog­le lange ti­mer. « MIT SJOVE­STE MIN­DE: » I 2000 vandt Rolf Sø­ren­sen lø­bet. Jeg hu­sker, hvor­dan han ef­ter at ha­ve tabt over et mi­nut på en eta­pe til Hor­sens, gik i ud­brud da­gen ef­ter med Frank Høj og en bel­gi­er. På et tids­punkt langs Vej­le Fjord kom Rolf ned til min bil, og spurg­te, hvor lang tid de hav­de til fel­tet. Tre mi­nut­ter, sva­re­de vi. » Det hen­ter de al­drig, « sva­re­de Rolf. Da han var kørt, tænk­te vi al­le: ’ Ja­ja, Rolf, du tab­te halvan­det mi­nut i går, og der er over 100 ki­lo­me­ter til mål. Ud­brud­det hol­der al­drig hjem.’ Men de holdt hjem, og selv­om bel­gi­e­ren van Bondt vandt eta­pen, kør­te Rolf sig i gult. «

Fo­to: Sø­ren n

Jes­per Wor­re hu­sker ty­de­ligt, da Rolf Sø­ren­sen kør­te sig i gult i 2000.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.