RAS­MUS QU­AA­DE

BT - - SPORTEN -

25- åri­ge Qu­aa­de stil­ler til start for CULT Ener­gy og kør­te Post Dan­mark Rundt før­ste gang i 2009. MIT BED­STE MIN­DE: » Når lø­bet slut­ter på Fre­de­riks­berg, så kø­rer vi næ­sten li­ge for­bi min lej­lig­hed. Det er vir­ke­lig fedt at prø­ve det med så man­ge til­sku­e­re til ste­de. Mi­ne ven­ner og fa­mi­lie står med ban­ne­re og alt mu­ligt og hep­per på mig, så det gør op­le­vel­sen det me­re spe­ci­el for mig. Rent re­sul­tat­mæs­sigt var det, da jeg blev num­mer to på en­kelt­star­ten sid­ste år. « MIT VÆR­STE MIN­DE: » Jeg me­ner, det var i 2009, at der kom et kæm­pe sky­brud med regn og lyn li­ge før, vi skul­le star­te. Jeg tænk­te, det var ufor­svar­ligt at kø­re. Det var jeg ik­ke så vild med. Fle­re ryt­te­re vend­te om og kør­te tilbage til bi­ler­ne for at få regnjak­ker på. 10 ki­lo­me­ter ef­ter kla­re­de det op, og vej­ret blev godt. « MIT SJOVE­STE MIN­DE: » Jeg hav­de en ret pin­lig op­le­vel­se i 2011. Vi cy­kel­ryt­te­re gi­ver tegn til dem bag­ved, hvis der kom­mer en for­hin­dring for­u­de, ved at vif­te hån­den ud til si­den. På den på­gæl­den­de eta­pe så jeg en hel­le for­u­de og slog så ar­men ud til si­den, men desvær­re ram­te jeg Ramu­nas Na­var­dau­skas li­ge i sma­sken. Han hav­de alt­så li­ge kørt i den ly­se­rø­de trø­je i Giro­en, så det var jo ik­ke hvem som helst. Hel­dig­vis tog han det me­get cool. «

Fo­to: Tho­mas Sjørup

Ras­musQu­aa­de slapper af ef­ter en en­kelt­start i 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.