STØJ­BERG, KOM NU MED AN­NON­CER­NE

Kom­men­tar: In­ger Støj­berg lo­ve­de an­non­cer om Dan­marks asyl­reg­ler, men er fo­re­lø­big endt med selv at bli­ve cen­trum for mod- an­non­cer

BT - - DEBAT -

Når ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) i mor­gen ven­der tilbage fra fe­rie, ven­ter der en sær­lig op­ga­ve. Støj­berg skal ta­ge stil­ling til de avisan­non­cer, som hun hå­ber kan over­be­vi­se fl ygt­nin­ge og men­ne­skes­mug­le­re om, at det nok er bedst at sø­ge til an­dre lan­de end Dan­mark. For her, i det lil­le land mod nord, har den nye re­ge­ring stram­met asyl­reg­ler­ne. AN­NON­CER­NE HAR VÆ­RET et af som­me­rens de­ba­tem­ner, eft er at In­ger Støj­berg be­bu­de­de, at re­ge­rin­gen vil­le bru­ge uden­land­ske me­di­er til at op­ly­se om de nye reg­ler, der bl. a. be­ty­der la­ve­re ydel­ser til fl ygt­nin­ge. Det har væ­ret dis­ku­te­ret, hvor sand­syn­ligt det er, at men­ne­sker på fl ugt fra Sy­ri­en sæt­ter sig til at læ­se avis, før de be­ta­ler en men­ne­skes­mug­ler og be­gi­ver sig ud på de­res livs skæb­ne­rej­se. Det ly­der ær­ligt talt ik­ke op­lagt. Om men­ne­skes­mug­le­re vil drop­pe Dan­mark som føl­ge af avisan­non­cer i tyr­ki­ske me­di­er, er der hel­ler in­gen ga­ran­ti for

Mens vi ven­ter på re­sul­ta­tet af In­ger Støjbergs kre­a­ti­vi­tet, kri­ti­se­rer de­le af er­hvervs­li­vet stra­te­gi­en. An­non­cer­ne vil sen­de et sig­nal om, at Dan­mark er et luk­ket land, og det kan for­vær­re mu­lig­he­der­ne for at til­træk­ke uden­land­sk ar­bejds­kraft , lød det fra pum­pe­virk­som­he­den Grund­fos i Jyl­lands- Po­sten. Drop an­non­cer­ne, op­for­dre­de it- virk­som­he­den Mi­cro­soft , der fryg­ter, at job­sø­ge­re vil se for­bi Dan­mark, hvis re­to­rik­ken fort­sæt­ter med at væ­re ’ så stram og unu­an­ce­ret’.

Selv­føl­ge­lig skal dan­ske virk­som­he­der kun­ne til­træk­ke uden­land­sk ar­bejds­kraft . Nøg­le­me­d­ar­bej­de­re fi ndes ik­ke kun in­den for eg­ne græn­ser. Men at lem­pe­li­ge­re asyl­reg­ler skul­le væ­re for­ud­sæt­nin­gen for, at en in­disk it- eks­pert ger­ne vil ar­bej­de i Dan­mark, hol­der ik­ke i vir­ke­lig­he­dens ver­den. Ud­for­drin­gen er at for­mid­le dob­belt­bud­ska­bet om, at Dan­mark er åbent for vis­se ud­læn­din­ge, men luk­ket for an­dre. Det er ik­ke al­tid let, men det er op­ga­ven i en ind imel­lem brutal vir­ke­lig­hed. I DEN FOR­LØB­NE uge blev In­ger Støjbergs be­bu­de­de annonce- ini­ti­a­tiv og­så mødt af en mod­kampag­ne for­an­stal­tet af en grup­pe, der via Fa­ce­book an­gi­ve­ligt har ind­sam­let 134.000 kro­ner, som nu skal bru­ges på an­non­cer. Før­ste in­dryk­ning i Po­li­ti­ken fre­dag med over­skrift en ’ Vel­kom­men til fl ygt­nin­ge’. Og­så fl ere af In­ger Støjbergs par­ti­fæl­ler har kri­ti­se­ret annonce- ide­en. Så­le­des be­teg­ne­de eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Jens Ro­h­de i Jyl­lands- Po­sten ini­ti­a­ti­vet som ’ sym­bol­po­li­tik’ og til­fø­je­de syr­ligt: » Spørgs­må­let er, om man øn­sker at lø­se pro­ble­mer­ne, el­ler om man øn­sker at leve po­li­tisk af dem. « HVIS IN­GER STØJBERGS ’ ek­stra’ mål med annonce- ide­en var at ska­be op­mærk­som­hed om dansk ud­læn­din­gepo­li­tik, ja, så er det nå­et. Med ud­sig­ten til et be­græn­set di­rek­te eff ekt af an­non­cer­ne, er det op­lagt, at den re­el­le må­l­grup­pe er her­hjem­me. Blandt de man­ge skuff ede Ven­stre- væl­ge­re, der er gå­et til Dansk Fol­ke­par­ti.

Som mi­ni­ster skal In­ger Støj­berg nu ma­nøv­re­re mel­lem Dansk Fol­ke­par­ti, der kon­stant vil hol­de hen­de fast på stram­mer­kur­sen, og et er­hvervs­liv, der ik­ke al­tid kan for­li­ge sig med re­to­rik­ken i de­bat­ten, og som fryg­ter skram­mer på det dan­ske ima­ge. På si­de­linj­en vil hun og­så ha­ve den gæst­fri Fa­ce­book- grup­pe og li­ge­sin­de­de, hvil­ket dog ik­ke bør for­styr­re nat­te­søv­nen.

Flygt­nin­ge­pro­ble­mer­ne lø­ses ik­ke med an­non­cer, men få dem nu ba­re af sted, Støj­berg, så vi for­hå­bent­lig kan få et gearskift e og kom­me vi­de­re med løs­nin­gen af den enor­me in­ter­na­tio­na­le op­ga­ve, det er at hånd­te­re strøm­men af men­ne­sker på fl ugt.

At lem­pe­li­ge­re asyl­reg­ler skul­le væ­re for­ud­sæt­nin­gen for, at en in­disk it­eks­pert ger­ne vil ar­bej­de i Dan­mark, hol­der ik­ke

Hen­ny Chri­sten­sen, Le­den­de re­dak­tions­chef

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.