po­li­ti­ker

BT - - DEBAT -

Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? Jeg er en pas­sio­ne­ret po­li­tisk ildsjæl, der bræn­der for at gø­re en for­skel. Jeg kan ik­ke la­de væ­re med at for­sø­ge at træk­ke Dan­mark i en bed­re ret­ning på fl ere om­rå­der, bl. a. på ud­læn­din­ge­om­rå­det. Sam­ti­dig er jeg me­get op­ta­get af, at Dan­mark fort­sat er en su­veræn stat og ik­ke blot bli­ver en re­gion i EU, samt at vo­res græn­ser luk­kes for kri­mi­nel­le ty­ve­ban­der. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Min in­ter­es­se for po­li­tik blev fan­get ved fol­ke­tings­val­get i 2001 pga. ud­læn­din­ge-, EU- og æl­drepo­li­tik­ken. Jeg skul­le stem­me for før­ste gang og føl­te det som en pligt at sæt­te mit kryds på stem­me­sed­len. Jeg gav mig tid til at læ­se de for­skel­li­ge par­ti­ers valg­ma­te­ri­a­ler, men jeg hav­de al­le­re­de en klar for­nem­mel­se af, at det vil­le bli­ve DF, der skul­le ha­ve mit kryds. Her­fra blev po­li­tik en pas­sion og en hob­by. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Pe­ter Skaarup er mit po­li­ti­ske for­bil­le­de, for­di jeg sy­nes, at han kan sit po­li­ti­ske hånd­værk og er hand­le­kraft ig og jord­nær. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Jeg vær­ner om den dan­ske vel­færds­stat, og at Dan­mark ik­ke neg­li­ge­res, hver­ken kul­tu­relt el­ler vær­di

mæs­sigt.

FOR­BIL­LE­DET

PE­TER SKAARUP

Po­li­ti­ker, Dansk Fol­ke­par­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.