SPRÆNG­FAR­LIGT S- SAM­AR­BEJ­DE

Met­te Fre­de­rik­sens tre hånd­gang­ne mænd har i åre­vis be­kri­get hin­an­den på kryds og tværs

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

På over­fla­den ån­der alt fred og idyl i den nye le­del­se hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Men der er ta­le om et spræng­far­ligt for­nuft­sæg­te­skab mel­lem fi­re top­po­li­ti­ke­re, der tid­li­ge­re har lig­get i krig med hin­an­den på kryds og tværs.

Den nye le­del­se med for­mand Met­te Fre­de­rik­sen, grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sen, grup­pe­næst­for­mand Bjar­ne Cory­don og po­li­tisk ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men har al­le haft am­bi­tio­ner om at bli­ve for­mand selv. El­ler be­stem­me, hvem der skal væ­re det.

BT be­skri­ver i dag det ha­j­fyld­te far­vand, som den nye for­mand Met­te Fre­de­rik­sen skal for­sø­ge at navi­ge­re i. Selv om det i ju­ni lyk­ke­des at gen­nem­fø­re et for­mands­skif­te uden kamp­valg el­ler op­s­li­den­de per­so­nop­gør fryg­ter fle­re grup­pe­med­lem­mer nem­lig, at det kun er et spørgs­mål om tid, før nye magt­kam­pe blus­ser op.

Ef­ter ta­bet af re­ge­rings­mag­ten, der fik Hel­le Thor­ning- Sch­midt til at træk­ke sig som for­mand, har hen­des høj­re hånd gen­nem he­le re­ge­rings­pe­ri­o­den, tid­li­ge­re fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don, fun­det sam­men med sin tid­li­ge­re kon­kur­rent, Hen­rik Sass Lar­sen.

Magt­ful­de Sass

De to ud­gør nu en al­li­an­ce, der sik­rer Bjar­ne Cory­don en frem­træ­den­de plads i par­ti­et - og som brin­ger Hen­rik Sass Lar­sen i en magt­fuld po­si­tion, for­kla­rer We­e­ken­da­vi­sens po­li­ti­ske repor­ter Hans Mor­ten­sen, der har fulgt S i man­ge år:

» Sass er pla­ce­ret mel­lem Fre­de­rik­sen og Cory­don, for­di han over lang tid har op­byg­get et godt for­hold til Fre­de­rik­sen og et ri­me­ligt for­hold til Cory­don. I re­ge­rings­pe­ri­o­den var der et tem­me­ligt an­strengt for­hold mel­lem Met­te Fre­de­rik­sen og Bjar­ne Cory­don. Det vil si­ge, at hvis Sass sid­der mel­lem de to, så er han man­den, der kan med al­le par­ter, og ham, man skal ha­ve med sig, hvis man skal be­slut­te no­get. Det gi­ver ham en magt- po­si­tion. Der­for har Sass en in­ter­es­se i at ha­ve Cory­don med i le­del­sen, « si­ger Hans Mor­ten­sen og til­fø­jer: » Cory­don har ik­ke no­get stort net­værk i par­ti­et el­ler fol­ke­tings­grup­pen. Så da han ta­ber sin mi­ni­ster­post, er han ik­ke en stærk spil­ler, men det er han i og med, at Sass kan bru­ge ham. «

An­strengt for­hold

Po­li­tisk kom­men­ta­tor og di­rek­tør i tæn­ket­an­ken Kra­ka, Pe­ter Mo­gen­sen, si­ger om al­li­an­cen mel­lem Sass og Cory­don, der i fle­re år har haft et an­strengt for­hold til hin­an­den:

» Det kan vir­ke som en un­der­lig sam­ar­bejds- kon­stel­la­tion, men de må tå­le de her ting. I Su­per­liga­en i po­li­tik sker der bå­de store og ukon­trol­lab­le ting. Hi­sto­ri­en er bro­lagt med til­sva­ren­de kri­ser og kon­flik­ter. Det er po­li­tik­kens na­tur, at der kom­mer brænd­punk­ter, hvor man må væl­ge si­de. Men det vir­ker bizart og gro­tesk for al­min­de­li­ge men­ne­sker, « si­ger Pe­ter Mo­gen­sen, der me­ner, at der kan træk­kes trå­de til for­ti­den, når det hand­ler om Bjar­ne Cory­dons nye rolle i par­ti­et:

» Den­gang fi­re- ban­den - Nyrup, Ritt Bjer­re­gaard, Lyk­ke­toft og Auken - kør­te bik­sen, der var Lyk­ke­toft ude i kul­den. Den ene­ste grund til, at han var med i le­del­sen, var, at de an­dre ik­ke kun­ne und­væ­re ham, for­di han vid­ste enormt me­get.

Det er den sam­me rolle, som Cory­don kan ind­ta­ge nu, for han kan me­get af sub­stan­sen, og det var og­så den rolle, Lyk­ke­toft hav­de. Den­gang ar­bej­de­de man sam­men af nød, og det bil­le­de sy­nes jeg godt, kan teg­ne sig igen, « si­ger Pe­ter Mo­gen­sen. For­mand Met­te Fre­de­rik­sen har fler­tal med den nye Sass-Cory­don- al­li­an­ce, men i mel­lem­ti­den er en ny, stærk spil­ler på det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske hold duk­ket op: Den po­li­ti­ske ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men.

Hans fløj har få­et vind i sej­le­ne ef­ter en freds­slut­ning for ca. et år si­den, hvor Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Bjar­ne Cory­don på den ene si­de og Met­te Fre­de­rik­sen og Hen­rik Sass Lar­sen på den an­den blev eni­ge om, at de hav­de me­re at vin­de ved at sam­ar­bej­de end ved at mod­ar­bej­de hin­an­den.

Den­gang reg­ne­de top­fol­ke­ne i par­ti­et med, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt vil­le for­la­de dansk po­li­tik til for­del for en EU- top­post, og det var tvin­gen­de nød­ven­digt for top­fol­ke­ne at po­si­tio­ne­re sig rig­tigt og plan­læg­ge en ny le­del­se. Det hav­de i no­gen tid stå­et klart, at de am­bi­tiø­se her­rer i S- top­pen måt­te læg­ge eg­ne for­mands­drøm­me til si­de. Kun én hav­de op­bak­ning nok til at kun­ne ta­ge over uden slags­mål: Met­te Fre­de­rik­sen. Men da de fi­re den­gang la­ve­de magt­de­lin­gen, føl­te man­ge i grup­pen, at der blev ta­get be­slut­nin­ger over de­res ho­ve­d­er.

Cen­tra­le Cory­don

De folk har Wam­men- fløj­en sam­let op, og den fløj ud­gør nu et stort min­dre­tal, som kan gø­re li­vet surt for Met­te Fre­de­rik­sen. Sam­ti­dig ty­der no­get på, at Bjar­ne Cory­don har et ben i beg­ge lej­re.

» Cory­don kan godt med Wam­men-fol­ke­ne. Wam­men og Sass har det ik­ke varmt sam­men.

Det er nok den hårdeste mod­sæt­ning i fi­re­mands- le­del­sen. Met­te Fre­de­rik­sen og Wam­men har tid­li­ge­re væ­ret i ‘ Net­vær­ket’ ( so­ci­al­de­mo­kra­tisk kaf­fe­klub, red.) sam­men, og hun kan for­ment­lig godt se, at hun ik­ke ba­re kan re­ge­re på Sass-Cory­don- al­li­an­cen, « si­ger Hans Mor­ten­sen.

Met­te Fre­de­rik­sen har væ­ret nødt til at bru­ge dis­se tre mænd i le­del­sen, men kan hun sto­le på dem? Det er der del­te me­nin­ger om:

» Jeg vil­le ik­ke væ­re tryg ved dem, hvis jeg var hen­de. Li­ge nu er der ro, men hvem ved, hvor læn­ge, det va­rer, « si­ger en kil­de i S- grup­pen, mens en an­den si­ger:

» De har haft et godt sam­ar­bej­de i et år, og jeg me­ner f. eks., at Met­te Fre­de­rik­sen og Bjar­ne Cory­don har et til­lids­fuldt for­hold nu. «

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få kom­men­ta­rer fra S- top­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.