Met­te Fre­de­rik­sen

BT - - NYHEDER -

Hun har få­et mag­ten, men kan hun sto­le på løjt­nan­ter­ne? Hen­des po­pu­la­ri­tet er ste­get lodret si­den 2011, og hun har jor­det al­le an­dre mu­li­ge ud­for­dre­re til for­mand­spo­sten. Hen­des tro­vær­dig­hed er da og­så tårn­høj, vi­ser en ny må­ling fra Me­ga­fon. 18 pct. pe­ger på Lars Løk­ke som den mest tro­vær­di­ge, mens 50 pct. har me­re til­lid til Met­te Fre­de­rik­sen. Hun lig­ne­de ik­ke en kom­men­de for­mand, da So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kom til mag­ten i 2011. Den­gang men­te man­ge, at par­tiets kron­prin­ser var Ni­co­lai Wam­men og Ni­ck Hæk­kerup, og Wam­men fik og­så fle­re per­son­li­ge stem­mer end Fre­de­rik­sen, selv om hun er en stærk stem­me­slu­ger på Ves­teg­nen. Men i takt med at Thor­nings og Cory­dons po­li­tik blev kri­ti­se­ret for at væ­re for blå, steg Met­te Fre­de­rik­sens po­pu­la­ri­tet, til trods for at hun og­så hav­de an­svar for den sam­me po­li­tik, selv om hun tit var ue­nig med Cory­don. Da S- top­fol­ke­ne i al hem­me­lig­hed sid­ste som­mer be­gynd­te at for­de­le mag­ten bag Thor­nings ryg, for­di de reg­ne­de med, at hun skul­le eks­por­te­res til Bruxel­les, var der ik­ke læn­ge­re no­gen tvivl om, at den ene­ste, der kun­ne få til­stræk­ke­lig op­bak­ning til at ta­ge over som ny for­mand, var Met­te Fre­de­rik­sen – til gen­gæld var Fre­de­rik­sen, der selv er en hård chef, nødt til at in­vi­te­re de an­dre ind i le­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.