DE DAN­SKE SUCCE SHISTORIER

BT - - SPORTEN -

SA­RA SLOTT PE­TER­SEN, 400 ME­TER HÆK ( stort fo­to)

Har få­et et in­ter­na­tio­nalt gen­nem­brud i år, hvor hun har to Di­a­mond League- an­den­plad­ser samt en sejr i Laus­an­ne, hvor 400 me­ter hæk- lø­bet dog ik­ke var Di­a­mond League- di­sci­plin. Sam­ti­dig har hun

JO­NAS KLØJ­GAARD, HØJ­DESPRING

Vandt næ­mest sen­sa­tio­nelt guld ved ju­ni­or- EM i Eskilstu­na, hvor han sam­ti­dig sat­te per­son­lig re­kord med 2,23 me­ter. Der­med

NI­CO­LAI HART­LING, 400 ME­TER HÆK

Sa­lig stats­mi­ni­ster Poul Hart­lings bar­ne­barn har i år to gan­ge for­bed­ret re­kor­den på 400 me­ter hæk, som el­lers hav­de stå­et si­den 1976. Før­ste gang var ved Eu­ro­pa

AN­DREAS MAR­TIN­SEN, 110 ME­TER HÆK

Den 24- åri­ge 110 me­ter- hæk­ke­lø­ber har og­så for­bed­ret den dan­ske re­kord to gan­ge, så den nu ly­der på 13,55. Han im­po­ne­re­de tid­li-

... og næ­ste lag

AN­DREAS BU­BE, 800 ME­TER

( fo­to) Den tid­li­ge­re sølvvin­der hol­der sta­dig in­ter­na­tio­nal klas­se. Ved tors­da­gens Di­a­mond League-

STINA TRO­EST, 400 ME­TER HÆK

Har kva­li­fi ce­ret sig til VM i ny per­son­lig re­kord og har vun­det sølv ved U23- EM. I vin­te­r­ens løb im­po­ne­re­de Ama­ger- lø­be­ren og­så

AN­NA EMILIE MØL­LER, 3000/ 5000 ME­TER

Mul­ti­ta­len­tet, der først i år har be­slut­tet sig for at sat­se på løb frem­for ba­sket­ball, har al­le­re­de vun­det in­ter­na­tio­na­le me­dal­jer på

BENJA­MIN LO­BO- VE­DEL, 400 ME­TER

Stor­ta­len­tet vandt guld ved ju­ni­o­rEM i Eskilstu­na eft er et for­ry­gen­de spur­top­gør. Han har tid­li­ge­re år lø­bet 46,01, og han lig­ner frem­ti-

DET DAN­SKE LANDS­HOLD

En for­ry­gen­de hol­dind­sats sik­re­de en over­ra­sken­de dansk sejr i Eu­ro­pa Cuppens 2. di­vi­sion. He­le 10 di­sci­pl­in­sej­re og to dan­ske for­bed­ret sin egen dan­ske re­kord fi re gan­ge, så hun ak­tu­elt er den tred­je­hur­tig­ste i ver­den. Der­med har hun og­så en re­el chan­ce for at vin­de me­dal­je ved VM. tru­er han sin klubkam­me­rat Jan­ni­ck Klausen, der i år har sprun­get 2,24 me­ter, i kam­pen om at væ­re Dan­marks bed­ste høj­desprin­ger. Cup- land­skam­pen i Bul­ga­ri­en, og an­den gang ved fi na­len i U23- EM, hvor Hart­ling der­med ak­ku­rat vandt bron­ze med ti­den 50,02. ge­re i år ved in­den­dørs EM, hvor han og­så sat­te ny dansk re­kord på 60 me­ter hæk og nå­e­de frem til se­mi­fi na­len. stæv­ne i Sto­ck­holm blev han num­mer to og kva­li­fi ce­re­de sig sam­ti­dig til VM. på den dob­bel­te di­stan­ce uden hæk­ke, hvor hun blev num­mer 10 ved EM- in­de. ba­nen. Hun vandt først bron­ze på 3000 me­ter og si­den sølv på 5000 me­ter ved ju­ni­or- EM i Sve­ri­ge. dens mand på di­stan­cen, hvor han må­ske al­le­re­de i år kan snup­pe tit­len som dansk me­ster fra Ni­ck Eke­lund-Arenan­der. re­kor­der blev det til un­der land­skam­pen i Bul­ga­ri­en, som end­te med en op­ryk­ning til den næ­ste­bed­ste eu­ro­pæ­i­ske ræk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.