Dansk kri­mi­dron­ning ope­re­ret for brystkræft

Suc­ces­for­fat­te­ren El­se­beth Eg­holm får li­ge nu ke­mo­te­ra­pi, for­di hun tid­li­ge­re på året fandt en knu­de i sit bryst

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

KRÆFT­SYG

El­se­beth Eg­holm, der især er kendt for kri­mi­se­ri­en om jour­na­li­sten Di­cte Svend­sen, er ramt af brystkræft . Det for­tæl­ler hun på sin Fa­ce­book- pro­fi l, hvor hun sam­ti­dig skri­ver, at knu­den i bry­stet er fj er­net, og at hun nu får ’ fore­byg­gen­de ke­mo­te­ra­pi’.

For­fat­te­ren øn­sker ik­ke at ud­dy­be over­for BT, hvor­dan hun el­lers har det, men hun op­ly­ser på sin Fa­ce­book- væg, at ope­ra­tio­nen er gå­et godt, og at hun sta­dig er i be­hand­ling.

» Jeg var hel­dig. Læ­ger­ne fi k det he­le med, og jeg går nu i fore­byg­gen­de ke­mo­be­hand­ling. Og ja, selv­føl­ge­lig er det en barsk om­gang. Rig­tig tr­æls, hvis jeg skal væ­re ær­lig. Jeg vil­le ger­ne ha­ve und­væ­ret det, « skri­ver hun.

Sær­lig go­de chan­cer

Den nu 54- åri­ge kvin­de op­da­ge­de knu­den i april må­ned. Der­med er hun blot en af de ca. 4.900 dan­ske kvin­der, som hvert år får syg­dom­men. Det er dog sam­ti­dig en af de kræft for­mer, hvor chan­cer­ne for at over­le­ve er sær­ligt go­de. Så­le­des er 96 pro­cent i li­ve eft er et år, mens tal­let fal­der til 85 pro­cent fem år eft er, at di­ag­no­sen er stil­let.

El­se­beth Eg­holm hå­ber, at det kan væ­re en hjælp for an­dre, at hun nu står frem og for­tæl­ler sin hi­sto­rie.

» Jeg hå­ber på den må­de at kun­ne bi­dra­ge til at af­mysti­fi ce­re brystkræft og re­præ­sen­te­re den op­ti­mis­me, der lig­ger i, at kræft kan hel­bre­des, hvis den bli­ver op­da­get i ti­de, « skri­ver hun.

Den po­pu­læ­re for­fat­ter har net­op ud­gi­vet den ni­en­de bog om jour­na­li­sten Di­cte Svend­sen, der og­så er ble­vet til en tv- se­rie på TV2 med sku­e­spil­le­ren Iben Hjej­le i ho­ved­rol­len. Og skal man tro El­se­beth Eg­holm selv, er det ik­ke den sid­ste i ræk­ken:

Vil op­fyl­de læ­gens pro­fe­ti

» Som kirur­gen sag­de: ’ Jeg for­ven­ter man­ge fl ere bø­ger fra din hånd’. Den pro­fe­ti har jeg tænkt mig at op­fyl­de, « skri- ver for­fat­te­ren, hvis bø­ger er trykt i op mod en mil­li­on ek­sem­pla­rer og ud­gi­vet i en lang ræk­ke lan­de, her­un­der Tys­kland, Frankrig og Eng­land.

Hun har tid­li­ge­re haft kræft tæt in­de på li­vet, da hen­des da­væ­ren­de mand, den en­gel­ske thril­ler­for­fat­ter Phi­lip Ni­chol­son, dø­de af lun­ge­kræft . Ham mød­te hun i 1990, og de gift ede sig fem år eft er i 1995. Kun få år eft er dø­de og­så hen­des hjer­te­ve­nin­de:

» Det er for­fær­de­ligt de gan­ge, hvor jeg har mi­stet men­ne­sker, som stod mig nær. Det er store stre­ger i reg­nin­gen. Især min ve­nin­de. Min mand var 20 år æl­dre end jeg, han røg hund­re­de ci­ga­ret­ter om da­gen og dø­de og­så af lun­ge­kræft . Det var barsk, men og­så til at for­stå. Det var ik­ke den store over­ra­skel­se, som det var med min ve­nin­des død. Det hav­de jeg ik­ke reg­net med. Det var grimt, jeg sav­ner hen­de rig­tig me­get, « har hun tid­li­ge­re for­talt til BT. I dag har El­se­beth Eg­holm i ste­det fun­det sam­men med en tysk økonom Jürgen Kla­hn, der har tre børn, som hun nu er pap­mor for. Hun har al­drig selv få­et børn.

» I dag tæn­ker jeg, at det kun­ne væ­re dej­ligt at ha­ve voks­ne børn. Men det har jeg ik­ke, for jeg har al­drig rig­tig haft den drøm om børn, « sag­de hun i sam­me in­ter­view. EL­SE­BETH EG­HOLM

I 1960 og ud­dan­net jour­na­list. Hun har bl. a. væ­ret bag­si­de­re­dak­tør på Ber­ling­s­ke og le­ve­ret ar­tik­ler til Alt for Da­mer­ne.

til­bragt fi re år med kla­ver­stu­di­er på Det Jy­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um.

som for­fat­ter i 1999 med ’ De frie kvin­ders klub’. Si­den ka­ste­de hun sig over kri­mi­se­ri­en om Di­cte Svend­sen, der og­så er ble­vet til en tv- se­rie på TV2.

Født:

Hun har

Hun de­bu­te­re­de

Den po­pu­læ­re kri­mi­for­fat­ter El­se­beth Eg­holm har net­op ud­gi­vet den ni­en­de bog om jour­na­li­sten Di­cte Svend­sen, der og­så er ble­vet til en tv- se­rie på TV2 med sku­e­spil­le­ren Iben Hjej­le i ho­ved­rol­len.

Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.