Ja, dom­me­re straff er for mildt

BT - - DEBAT - PE­TER SKAARUP

Retsord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

ha­ve, at dom­sto­le­ne af­si­ger dom­me­ne i for­hold til ram­mer­ne og den rets­fø­lel­se, som folk har. Hvis vi kan se, at cen­tra­le sa­gers dom­me er helt ude af trit med det, som vi ved­ta­ger på Chri­sti­ans­borg i vo­res lov­giv­ning, så er der brug for, at vi la­ver tin­ge­ne om. På nog­le tom­rå­der som vold, voldtægt, ind­brud, dy­re­mis­hand­ling og men­ne­ske­han­del har vi set ek­sem­pe­ler på, at man har fj er­net sig fra det grund­lag, som Fol­ke­tin­get har ved­ta­get.

VI VIL GER­NE

al­tid, at en ger­nings­mand, der får en straf og kom­mer i fængsel, bli­ver til et bed­re men­ne­ske. Men man straff er jo og­så af an­dre år­sa­ger. Man straff er først og frem­mest af hen­syn til of­re­ne og for at si­ge til of­re­ne, at de ik­ke selv skal gå i kø­det på ger­nings­man­den, der har an­gre­bet el­ler over­fal­det dem. Det er sam­fun­det, der ta­ger den straf på sig og over­fø­rer den til ger­nings­man­den. Der­for er det vig­tigt, at der er et or­dent­ligt for­hold mel­lem den kri­mi­na­li­tet, man har be­gå­et, og den straf, man får. Og i den pe­ri­o­de, ger­nings­man­den sid­der i fængsel, be­går

DET ER IK­KE

han i hvert fald ik­ke kri­mi­na­li­tet. Det vil ha­ve en dæm­pen­de eff ekt med hår­de­re straff e.

dom­mer­ne, og de har selv sagt, at når der er op­stå­et dis­kus­sio­ner om, hvor­vidt straff en nu har væ­ret høj nok, har po­li­ti­ker­ne ik­ke væ­ret præ­ci­se nok til at for­tæl­le dem, hvad de skul­le gø­re. Der­for må vi væ­re præ­ci­se og la­ve så­kald­te nor­mal­straff e, hvor vi kan an­vi­se et be­stemt ni­veau for straff en. Fol­ke­tin­get skal ik­ke døm­me, men vi skal an­gi­ve en ret­ning, som dom­sto­le­ne skal døm­me ud fra.

VI LYT­TER TIL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.