Nej, det er brud på de­mo­kra­ti­et

BT - - DEBAT - TRI­NE BRAM­SEN

Retsord­fø­rer, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et

over­for kri­mi­nel­le er vi ik­ke ue­ni­ge med DF i. Men vi er ue­ni­ge i, at vi skal de­tailsty­re vo­res dom­sto­le. Mini­mums­straff e er en sty­ring af vo­res dom­sto­le og der­med et op­gør med den tre­de­ling af mag­ten, som he­le det dan­ske de­mo­kra­ti hvi­ler på. Det er et skrå­plan, hvis det er po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg, der skal sid­de og be­stem­me straff e i hver en­kelt for­se­el­se. Det er straf­fe­ram­mer­ne, vi skal stram­me, og ik­ke ind­fø­re et prin­cip, hvor det er

EN HÅRD KURS

po­li­ti­ker­ne, der sid­der og døm­mer men­ne­sker.

hvor det gi­ver me­ning med mini­mums­straff e. Vi har det blandt an­det på hjem­me­rø­ve­ri­er, hvor der er me­get få for­se­el­ser. Men straff eloven ge­ne­relt skal væ­re ud­for­met så­dan, at po­li­ti­ker­ne be­slut­ter straff eram­men, og så er det dom­mer­ne, der døm­mer. Det er et klok­ke­klart brud med den tre­del­te magt, hvis po­li­ti­ker­ne be­gyn­der at ud­mønte de kon­kre­te straff e uden af ta­ge højde for for­se­el­sens ka­rak­ter og der­med udø­ve den døm­men­de

DER ER OM­RÅ­DER,

magt. Jeg har i øv­rigt ik­ke grund til at sæt­te spørgs­måls­tegn ved vo­res dom­me­re. Des­u­den må man ik­ke glem­me, at kri­mi­na­li­te­ten fal­der mar­kant. Men der er om­rå­der, hvor straff eskær­pel­ser kan få kri­mi­na­li­te­ten end­nu læn­ge­re ned.

en dis­kus­sion om at væ­re hård over­for kri­mi­nel­le. For det vil vi ger­ne. Vi vil ger­ne slå hårdt ned på en­hver form for kri­mi­na­li­tet. Men det er en dis­kus­sion om, hvor­vidt po­li­ti­ker­ne skal over­ta­ge dom­sto­lens rolle, og det me­ner vi ik­ke.

DET ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.