AL­LE KOM­MER TIL AT GI­VE IN­DRØM­MEL­SER ’’

VKO- da­ge­ne Fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne bli­ver ik­ke som i

BT - - DEBAT -

Snart ind­le­des den po­li­ti­ske sæ­son med par­ti­er­nes som­mer­grup­pe­mø­der, hvor spæn­din­gen især vil sam­le sig om ud­mel­din­ger­ne fra re­ge­rings­par­ti­et Ven­stre og dets tre støt­te­par­ti­er. Al­le krav til en kom­men­de fi nans­lov vil bli­ve no­te­ret af fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen, for evt. at kun­ne bli­ve om­sat i po­li­ti­ske in­drøm­mel­ser un­der eft er­å­rets for­hand­lin­ger, som i år ser me­re kom­pli­ce­re­de ud end i ’ de go­de gam­le da­ge’ med VKO­fl er­tal­let. Sær­ligt den før­ste fi nans­lo­vs­for­hand­ling eft er val­get stil­ler krav til re­ge­rin­gen, der er tvun­get til at sik­re, at he­le blå blok står bag en aft ale. Hvis ik­ke, vil det stå klart, at dens par­la­men­ta­ri­ske grund­lag er for usik­kert til at kun­ne re­ge­re. Omvendt lig­ger der og­så et pres på de tre øv­ri­ge par­ti­er for at nå en aft ale. Hvis ik­ke, vil det ud­stil­le over­for væl­ger­ne, at blå blok er for split­tet til at stille et tro­vær­digt re­ge­rings­al­ter­na­tiv. Der­for hvi­ler der et sær­ligt pres på al­le blå par­ti­er i år for at fi nde kom­pro­misvilj­en frem. DANSK FOL­KE­PAR­TI HAR ry for at væ­re ab­so­lut ra­tio­nelt un­der for­hand­lin­ger. Det be­ty­der bl. a., at DF ik­ke – li­ge­som når En­heds­li­sten for­hand­ler fi nans­lov – be­der om po­li­ti­ske in­drøm­mel­ser, som er umu­li­ge for re­ge­rin­gen at ho­no­re­re. Omvendt kræ­ver det, at re­ge­rin­gen så rent fak- tisk le­ve­rer in­drøm­mel­ser­ne på om­rå­der, som er vig­ti­ge for DF. In­drøm­mel­ser be­hø­ver ik­ke at væ­re dy­re i kro­ner, så læn­ge de for væl­ger­ne er til at få øje på. DF HAR I al­le åre­ne haft Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl som ch­eff or­hand­ler, og det bli­ver det og­så i år. I gam­le da­ge fi k Pia Kjær­s­gaard det sid­ste ord, og hun går i Ven­stre for at væ­re me­re prag­ma­tisk end Thu­le­sen Da­hl. I mel­lem­ti­den er ’ Tul­le’ ble­vet for­mand, og spørgs­må­let er, om han læ­ser si­tu­a­tio­nen an­der­le­des og stram­mer skru­en over­for re­ge­rin­gen. Tid­li­ge­re har DF haft en vis suc­ces med at blan­de an­dre po­li­ti­ske mær­kesa­ger end de rent fi nans­po­li­ti­ske ind i for­hand­lin­ger­ne. Spørgs­må­let er, om den prak­sis med stu­de­hand­ler på tværs af em­ne­kred­sen kan fun­ge­re i sam­me om­fang med tre støt­te­par­ti­er i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets Stru­en­see- væ­rel­se, hvor man tra­di­tio­nen tro for­hand­ler. Egent­li­ge ’ straff eak­tio­ner’ fra DFs si­de mod re­ge­rin­gen, som man så det i VKO- ti­den, hvor der blev skru­et op for kra­ve­ne, hvis man kom på tværs af DF, kan ik­ke i sam­me grad bru­ges som pres­sions­vå­ben. For DF kan slet ik­ke true LA og K til at stem­me for de­res krav, når de ik­ke er en del af re­ge­rin­gen. DFs krav kun­ne væ­re fl ere res­sour­cer til po­li­ti, æl­dre og sy­ge­hu­se. DE KON­SER­VA­TI­VE BE­FIN­DER sig i no­get, der min­der om en over­le­vel­ses­kamp: Det be­ty­der, at man næp­pe skal reg­ne med, at de står bag en af­ta­le uden ty­de­li­ge in­drøm­mel­ser. Det gæl­der der­for for Sø­ren Pa­pe at læg­ge snit­tet så­dan, at man på linje med de øv­ri­ge støt­te­par­ti­er ik­ke be­der om in­drøm­mel­ser, som de øv­ri­ge par­ti­er ik­ke kan ho­no­re­re. I yder­ste kon­se­kvens kan det be­ty­de nyvalg el­ler re­ge­rin­gens af­gang. Den mest ru­ti­ne­re­de på Ks for­hand­lings­hold er Bri­an Mik­kel­sen, der til gen­gæld går for at væ­re den stør­ste gam­b­ler, som ik­ke al­le er helt tryg­ge ved. I for­som­me­ren meld­te K plud­se­lig ud, at de ik­ke vil­le stå bag kom­mu­ne­aft alen, der ik­ke kun­ne for­hin­dre en tid­li­ge­re ved­ta­get au­to­ma­tisk hæ­vel­se af grund­skyl­den. Det ind­vars­ler må­ske en ny tid, hvor Ks man­da­ter ik­ke uden vi­de­re kan tæl­les blandt de ’ an­svar­li­ge par­ti­er’. Net­op grund­skyld bli­ver et ho­ved­krav for K, der og­så vil styr­ke for­sva­ret. LI­BE­RAL AL­LI­AN­CE HAR slå­et sig op på, at de ik­ke læg­ger stem­mer til ting, de er ue­ni­ge i – uden mar­kan­te in­drøm­mel­ser den an­den vej. Her er top­skat­ten i fo­kus. LA har i fl ere år ført valg­kamp på, at hvis de får ’ de af­gø­ren­de man­da­ter’, så vil de sik­re ’ for­nuft en i dansk po­li­tik’. Det be­ty­der, at hvis DF skal ha­ve vel­færds­for­bed­rin­ger på et om­rå­de, så skal der ske bå­de be­spa­rel­ser og skat­tes­ænk­nin­ger an­dre ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.