PANELET

BT - - DEBAT -

LEIF V. PE­DER­SEN Vi er ble­vet bed­re til at be­hand­le og få folk tid­li­ge­re i be­hand­ling. Kræft pak­ker­ne be­ty­der me­get. Kirur­ger­ne er og­så ble­vet bed­re til at ope­re­re, og vi har få­et bed­re me­di­cin. Det er med til, at fl ere dan­ske­re over­le­ver kræft . Kræft er ved at væ­re en kro­nisk syg­dom, som man i frem­ti­den må­ske ik­ke dør af. En dag kan vi må­ske hel­bre­de det. Der bli­ver la­vet ty­pe­be­stemt me­di­cin, hvor man ved præ­cis, hvil­ken me­di­cin der skal til for at slå kræft cel­len ihjel.

Det vil væ­re en ud­for­dring, men jeg tror, at me­di­ci­nal­virk­som­he­der­ne er in­ter­es­se­re­de i at la­ve me­di­cin til en over­kom­me­lig pris, så vi kan be­va­re men­ne­sker på ar­bejds­mar­ke­det. Og selv­føl­ge­lig skal vi ha­ve råd til det.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Kræft ens Bekæm­pel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.