PIN­LIG RETSSA

Top- le­del­sen i Dansk Fol­ke­par­ti eks­klu­de­re­de fol­ke­tings­kan­di­dat af frygt for at bli­ve til grin

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de

BAL­LA­DE Sa­gens ho­ved­per­son er den tid­li­ge­re lo­kal­for­e­nings­for­mand i Hjør­ring og fol­ke­tings­kan­di­dat Vi­vi Jen­sen, der i ef­ter­å­ret sid­ste år blev smidt ud af Dansk Fol­ke­par­ti, for­di hun vars­le­de en rets­sag mod en par­ti­fæl­le.

Rets­sa­gen skul­le for alt i ver­den ik­ke ud­vik­le sig til et ma­re­ridt for Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og re­sten af par­ti­le­del­sen.

Helt til grin

Ste­en Thom­sen, or­ga­ni­sa­tions­kon­su­lent og ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem i Dansk Fol­ke­par­ti, for­tæl­ler, at en rets­sag mel­lem to par­ti­med­lem­mer vil­le gø­re par­ti­et helt til grin. På fle­re hem­me­li­ge mø­der for­søg­te DF- top­pen der­for at ta­le Vi­vi Jen­sen fra at gå i ret­ten med sa­gen – el­lers vil­le hun ry­ge ud.

» Ja, det var et ul­ti­ma­tum. Hvis der er pro­ble­mer, så kla­rer vi det in­ter­nt. Det bli­ver sim­pelt­hen for ko­misk, hvis vi skal ren­de og stæv­ne hin­an­den, så det kan vi ik­ke. Men det vil­le hun ik­ke ret­te sig ef- par­ti, som er det par­ti, der i de se­ne­ste år har vin­ket far­vel – en­ten fri­vil­ligt el­ler ved eks­klu­sion – til flest fol­ke­valg­te i kom­mu­ner og re­gio­ner si­den det se­ne­ste kom­mu­nalvalg i 2013.

Ryg­ter og had

MANDAG 3. AU­GUST 2015 Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl lagt en hård linje, hvor der er slå­et hårdt ned på bal­la­de­ma­ger­ne ude i lan­det. Men sa­gen fra Nord­jyl­land vi­ser, at ‘ lands­bytos­ser­ne’ sta­dig har de­res gang i Dansk Fol­ke­par­ti. Sa­gen hand­ler om, at Vi­vi Jen­sen me­ner, at par­ti­fæl­len i Hjør­ring By­råd Vi­be­ke Køb­sted igen­nem fle­re år har bag­va­sket hen­de ved at spre­de fal­ske ryg­ter om hen­de – ek­sem­pel­vis, at Vi­vi Jen­sen har få­et po­li­ti­til­hold mod en bor­ger, samt at hun har op­ret­tet en ha­de­fuld si­de på Fa­ce­book om fle­re DFe­re.

Vi­vi Jen­sens ‘ ære og tro­vær­dig­hed er der­for re­vet itu’, og hun ‘ vil ren­ses’, for­kla­rer den tid­li­ge­re DF- po­li­ti­ker.

Bal­la­den i Hjør­ring er nå­et he­le vej­en til Chri­sti­ans­borg, hvor par­tiets top­folk sid­ste år greb ind og smed Vi­vi Jen­sen, der på det tids­punkt var fol­ke­tings­kan­di­dat, ud af par­ti­et. I dag er Vi­vi Jen­sen løs­gæn­ger i Hjør­ring By­råd og i re­gions­rå­det i Nord­jyl­land. Hun sam­men­lig­ner sit tid­li­ge­re par­ti med Je­hovas Vid­ner.

» Det er be­stemt ik­ke sjovt at mø­de mi­ne tid­li­ge­re par­ti­fæl­ler – det er lidt som at væ­re ble­vet ud­stødt af Je­hovas Vid­ner. DF fyld­te ut­ro­lig me­get i mit liv. Jeg tror, at det bli­ver en be­skidt rets­sag, for­di der har væ­ret så man­ge løg­ne, og jeg tror, at de bli­ver gen­ta­get i ret­ten, « si­ger Vi­vi Jen­sen og til­fø­jer:

» Der er græn­ser for, hvad man skal fin­de sig i. Jeg vil ik­ke ha­ve dis­se ting sid­den­de på mig. For­skel­len på Vi­be­ke Køb­sted og mig er, at jeg kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.