AG RAM­MER DF . . . men væl­ger­ne er li­geg­la­de

BT - - NYHEDER - Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen, Pe­ter Jør­gen­sen

do­ku­men­te­re mi­ne på­stan­de. Det er jo ik­ke for sjov, at jeg har an­lagt en sag og hy­ret en ad­vo­kat. «

År­sa­gen til bal­la­den er, iføl­ge Vi­vi Jen­sen, der nu kræ­ver 100.000 kr. plus pro­ces­ren­ter i er­stat­ning, ‘ mis­un­del­se over min po­si­tion bå­de som lo­kal­for­mand og de po­ster jeg har få­et bå­de i by- og re­gions­rå­det’.

Ul­ti­ma­tum

MANDAG 3. AU­GUST 2015 » Det hand­ler ik­ke om min po­li­tik, men det er re­ne per­so­nan­greb, der er gå­et for vidt. Jeg er ked af, at jeg ik­ke sat­te fo­den ned tid­li­ge­re. Det er langt ud over, hvad man kan by­de et men­ne­ske, « si­ger Vi­vi Jen­sen.

Hun for­kla­rer, at hun i ef­ter­å­ret sid­ste år var ind­kaldt til en kop kaf­fe med tre med­lem­mer af par­tiets ho­ved­be- sty­rel­se, den po­li­ti­ske næst­for­mand Sø­ren Es­per­sen, den or­ga­ni­sa­to­ri­ske næst­for­mand Carl Chri­sti­an Eb­be­sen og or­ga­ni­sa­tions­kon­su­len­ten Ste­en Thom­sen, der her stil­le­de hen­de over for et sen føl­te jeg mig over­rum­plet. Det ene­ste, de tænk­te på, var at be­skyt­te par­ti­et, « si­ger Vi­vi Jen­sen, der me­ner, at hun ‘ er ramt på sjæ­len’.

» Jeg kry­ber langs mu­ren. Jeg er en di­a­me­tral mod­sæt-

TRO­VÆR­DIG­HED

DF har sta­dig ik­ke helt styr på si­ne lo­ka­le kan­di­da­ter. Men bøvl og bal­la­de ser ik­ke ud til at be­kym­re væl­ger­ne. Det si­ger Jarl Cor­dua, ra­diovært og kom­men­ta­tor på Ra­dio24­syv:

» DF har no­get at ar­bej­de med med hen­syn til at op­stil­le tro­vær­di­ge kan­di­da­ter lo­kalt rundt om i lan­det. Ef­ter se­ne­ste kom­mu­nalvalg, hvor par­ti­et fik man­ge nye valgt ind, op­stod der ufor­holds­mæs­sigt me­get bal­la­de rundt om­kring. Nog­le er ble­vet eks­klu­de­ret, fy­ret, har skif­tet par­ti el­ler er ble­vet løs­gæn­ge­re. Og det er jo ik­ke egent­li­ge po­li­ti­ske dis­kus­sio­ner, det hand­ler om. Kan­di­da­ter­ne kom­mer op at top­pes over lo­ka­le em­ner og per­sonspørgs­mål, « si­ger Jarl Cor­dua og fort­sæt­ter:

» Omvendt må man si­ge at det ik­ke ser ud til at be­kym­re væl­ger­ne. DF har jo li­ge haft sit bed­ste fol­ke­tings­valg no­gen­sin­de. Lo­kal bal­la­de fyl­der ik­ke ret me­get i bil­le­det af DF. «

Be­græn­set ta­lent­mas­se

Ty­der så­dan en sag ik­ke på, at der sta­dig er en del lands­bytos­ser i DF, selv om le­del­sen hæv­der, den har ryd­det op i det?

» DFs ta­lent­mas­se lo­kalt er til at over­skue, og man­ge me­ner og­så, at de­res fol­ke­tings­grup­pe er for­holds­vis tynd, når man kom­mer ned i la­get un­der de mest frem­træ­den­de po­li­ti­ke­re. Men DF kun­ne jo godt ha­ve stil­let med et mi­ni­ster­hold, hvis det skul­le væ­re. Men hvis DF ik­ke blev sty­ret stramt på Chri­sti­ans­borg, kun­ne der må­ske og­så op­stå så­dan nog­le slags­mål dér, så det gik op i hat og bril­ler. Og så vidt jeg kan se, er det det ene­ste, der re­elt kan true Dansk Fol­ke­par­ti på den lange ba­ne, « si­ger Jarl Cor­dua.

ufjo + kar­ker + tnk

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Sø­ren Es­per­sen i for­tro­lig sam­ta­le. DF­le­del­sen er ik­ke in­ter­es­se­ret i at bli­ve til grin, for­di lo­ka­le DF- po­li­ti­ke­re sagsø­ger hin­an­den. Der­for blev Vi­vi Jen­sen eks­kul­de­ret af par­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.