’’

BT - - NYHEDER -

Der er græn­ser for, hvad man skal fin­de sig i. Jeg vil ik­ke ha­ve dis­se ting sid­den­de på mig. Det er jo ik­ke for sjov, at jeg har an­lagt en sag Vi­vi Jen­sen, løs­gæn­ger i Hjør­ring By­råd

og i re­gions­rå­det i Nord­jyl­land

ul­ti­ma­tum. Drop rets­sa­gen, el­ler du er fær­dig i par­ti­et:

» Jeg fø­ler ik­ke, at de har sat sig ind i sa­gen. På mø­det med Ste­en Thom­sen, Carl Chri­sti­an Eb­be­sen og Sø­ren Es­per- ning af, hvad jeg var for fem år si­den. «

Be­skyld­nin­ger­ne, der fy­ger gen­nem luf­ten mel­lem sa­gens par­ter, er det de fær­re­ste, der kan gen­nem­skue. Ste­en Thom­sen me­ner hel­ler ik­ke, at no­gen skul­le væ­re eks­klu­de­ret, hvis ik­ke stri­den skul­le af­gø­res i ret­ten og der­med frem i of­fent­lig­he­den.

Det er ær­ger­ligt

Ste­en Thom­sen, hvor pin­lig er den her sag på en ska­la fra 1 til 10 for Dansk Fol­ke­par­ti?

» Det vil­le væ­re me­re pin­ligt, hvis de beg­ge to hav­de få­et lov at væ­re i par­ti­et og lig­ge og kø­re rets­sa­ger mod hin­an­den. Men selv­føl­ge­lig sy­nes jeg, at det er ær­ger­ligt, at Vi­vi har in­si­ste­ret på, at det skul­le en­de i ret­ten i ste­det for, at det kun­ne kla­res in­ter­nt, « si­ger han.

Sagsøg­te Vi­be­ke Køb­sted har i sam­råd med sin ad­vo­kat ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig til BT.

Hel­ler ik­ke Sø­ren Es­per­sen har no­gen kom­men­ta­rer.

Le­der si­de 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.