LAN­DET RUNDT MED BAL­LA­DE­MA­GER­NE

BT - - NYHEDER -

Dansk Fol­ke­par­ti har si­den kom­mu­nalval­get i novem­ber 2013 sagt far­vel til en stri­be lo­kalt valg­te. Nog­le har selv sagt far­vel, mens an­dre er ble­vet eks­klu­de­ret. BT gi­ver et over­blik:

Hjør­ring:

Vi­vi Jen­sen eks­klu­de­res, ef­ter hun har vars­let en rets­sag mod par­ti­fæl­len Vi­be­ke Køb­sted.

Es­b­jerg:

By­rå­ds­med­lem­mer­ne Fred­die Mad­sen og Kim Mad­sen, der er far og søn, for­lod par­ti­et i pro­test mod lo­kal­for­man­den.

Svend­borg:

De tre by­rå­ds­med­lem­mer Mads Fredsløk­ke, Lo­ne Stør­mose og Hen­ning Stør­mose meld­te sig ud i ju­ni, da par­ti­le­del­sen ik­ke vil­le eks­klu­de­re et fjer­de med­lem af by­rå­det.

Kø­ge:

To by­rå­ds­med­lem­mer Sø­ren Brask og René Jes­per­sen blev eks­klu­de­ret, ef­ter at de næg­te­de at føl­ge spids­kan­di­da­ten un­der kon­sti­tu­e­rings­for­hand­lin­ger­ne.

Middelfart:

By­rå­ds­med­lem Svend Aa­ge Ni­el­sen blev eks­klu­de­ret ef­ter in­ter­ne stri­dig­he­der.

Vej­le:

An­den vi­ce­borg­me­ster Hol­ger Gorm Pe­ter­sen blev kylet ud af par­ti­et ef­ter fle­re kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.