Frem med shorts og som­mer­kjo­ler

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

VEJ­RET

Sol, strand, grill og is.

I går blev sko­le­fe­ri­ens sid­ste store hjem­rej­se­søn­dag for fa­mi­li­er med sko­lebørn. Men vi kan al­le glæ­de os over, at fe­ri­e­ren­de dan­ske­re til­sy­ne­la­den­de har som­me­ren med hjem i ba­ga­ge­rum­met syd­fra.

Vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log ved DMI Ste­en Ras­mus­sen skru­er sig end­da op til at kal­de den kom­men­de uge for ’ en gan­ske flot uge’ vej­r­mæs­sigt.

» Der ser ud som om, som- me­ren kom­mer til at ta­ge re­van­che nu, men den har og­så no­get at ind­hen­te, må man si­ge. Vi får tem­pe­ra­tu­rer mel­lem 23 og må­ske helt op til 30 gra­der, og det ser ud til at hol­de tørt, bort­set fra lidt tor­den­by­ger tirs­dag og må­ske ons­dag, « si­ger han.

Men der bli­ver på in­gen må­de ta­le om dags­regn, ude­luk­ken­de lidt by­ger i ny og næ.

In­gen ’ in­di­an som­mer’

Tra­di­tio­nelt be­ty­der den kom­men­de sko­lestart, at som­me­ren vi­ser sig fra sin pæ­ne­ste si­de. Så­dan ser det og­så ud til at bli­ve i år, selv­om me­te­o­r­o­lo­ger­ne ik­ke er me- get for at kig­ge me­re end fem da­ge frem i ti­den.

Men DMI for­ven­ter, at Dan­mark vil bli­ve ramt af fle­re høj­tryk i au­gust. Sand­syn­lig­he­den for en var­mebøl­ge og ’ in­di­an som­mer’ er ik­ke stor, men der vil nok kom­me læn­ge­re pe­ri­o­der med sta­bilt og tørt vejr, en del sol og be­ha­ge­li­ge tem­pe­ra­tu­rer på 20 gra­der el­ler der­over.

Og i slut­nin­gen af må­ne­den vil tem­pe­ra­tu­rer­ne stille og ro­ligt be­gyn­de at ras­le nedad og for­be­re­de sig på, at vi ta­ger fat på den før­ste ef­ter­års­må­ned.

Sum­ma sum­marum: Nyd vej­ret - alt hvad du kan.

Som­mer­tø­jet kan du ro­ligt fin­de frem igen. Van­det vil dog fort­sat væ­re til den køli­ge­re si­de, så de før­ste da­ge vil vand­le­ge væ­re for de hår­de hunde. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.