Mi­ni­ster sva­rer på fe­ri­e­kri­tik

BT - - NYHEDER - For­svars­mi­ni­ster Carl Holst sva­rer nu på kri­tik. Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Scan­pix

KRIG

De dan­ske F16- me­ka­ni­ke­res op­for­dring til po­li­ti­ker­ne om at stop­pe ind­sat­sen mod Is­la­misk Stat ( IS) i Irak, er ind­til vi­de­re ik­ke ble­vet kom­men­te­ret af for­svars­mi­ni­sters Carl Holst ( V), der har holdt fe­rie.

Det fik i går Jes­per K. Hansen, for­mand den stør­ste fag­li­ge or­ga­ni­sa­tion i for­sva­ret, Cen­tral­for­e­nin­gen for Stam­per­so­nel ( CS), til at kri­ti­se­re mi­ni­ste­ren for at gem- me sig i de­bat­ten om det dan­ske F16- en­ga­ge­ment i kri­gen mod IS.

Men nu for­sik­rer Carl Holst, at kri­tik­ken gør ind­tryk.

» Det gør ind­tryk, når fag­ligt per­so­na­le skri­ver til stats­mi­ni­ste­ren og al­le de po­li­ti­ske le­de­re med et op­råb. Og det er klart, at de­res syns­punk­ter bli­ver en del af det be­slut­nings­grund­lag, der skal ved­ta­ges i for­hold til det vi­de­re ar­bej­de, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau og for­tæl­ler, at der kan kom­me æn­drin­ger i mis­sio­nen.

Ind­sat­sen mod IS, der blev ved­ta­get af Fol­ke­tin­get sid­ste år i ok­to­ber, skal for­læn­ges ef­ter 12 må­ne­der. Det er trods op­rå­bet sta­dig pla­nen, at ind­sat­sen skal for­læn­ges, ly­der det fra for­svars­mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.