Knæklys kan ha­ve ud­løst kni­vover­fald på par

BT - - NYHEDER - Kø­ben­havns Po­li­ti sø­ger vid­ner til over­fald. Jan Bjer­re Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Scan­pix

VOLD

Kø­ben­havns Po­li­ti står fort­sat uden spor ef­ter de per­so­ner, der i går mor­ges over­faldt et kæ­re­ste­par ved en fest på Kat­te­gat­vej i Kø­ben­havns Nord­havn.

Her blev en mand i slut­nin­gen af 30er­ne stuk­ket i ryg­gen med en kniv, da han var til fe­sten sam­men med sin kæ­re­ste. Man­den er fort­sat ind­lagt på sy­ge­hu­set, men mel­des uden for livs­fa­re.

Det var an­gi­ve­ligt tre mænd og en kvin­de, der over­faldt man­den. Per­so­ner­ne be­skri­ves som dan­ske­re. Sær­ligt to af mæn­de­ne var ag­gres­si­ve - en i lys T- shirt og en i en mørk T- shirt, beg­ge om­kring 20- 25 år, for­tæl­ler Hen­rik Ve- del, ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti.

Po­li­ti­et har en te­o­ri om, hvad der var den ud­lø­sen­de fak­tor for over­fal­det: » Kvin­den ta­ger an­gi­ve­ligt en form for knæklys ( en­gangs­lys, der ly­ser op, når det knæk­kes, red.), og det bli­ver den her grup­pe sur over. «

Først blev kvin­den over­fal­det, og da man­den vil gri­be ind, bli­ver han stuk­ket tre gan­ge med kniv. Et af kniv­stik­ke­ne bræk­ker til­med et ri­b­ben.

Po­li­ti­et hø­rer fort­sat ger­ne fra vid­ner til epi­so­den.

» Grup­pen har mod­sat de an­dre gæ­ster til fe­sten ik­ke væ­ret ma­ske­ret og klædt ud, og der­for fal­der de lidt uden­for. Så vi hå­ber, at no­gen har lagt mær­ke til dem og kan gi­ve os nog­le op­lys­nin­ger om dem, « si­ger Hen­rik Ve­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.