Tu­sin­der vil se sejlski­be

Enor­me fra he­le ver­den gæ­ster i dis­se da­ge Aal­borg

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

RE­GAT­TA

Im­po­ne­ren­de smuk­ke sejlski­be fra he­le ver­den pry­der i dis­se da­ge hav­ne­fron­ten i Aal­borg, hvor nys­ger­ri­ge kan kom­me helt tæt på de store ski­bes ren­s­ku­re­de dæk og blankpo­le­re­de mes­sing.

Lør­dag den 1. au­gust an­løb The Tall Ships Ra­ces 2015 Aal­borg, hvor i alt 79 sejlski­be og 3.000 be­sæt­nings­med­lem­mer lag­de til kaj ef­ter at ha­ve sej­let kap­sejlads fra Kri­sti­ansand i Nor­ge. Det er en be­gi­ven­hed, der træk­ker bå­de turi­ster og lo­ka­le til hav­nen i den nord­jy­ske by.

» Lør­dag, som var den før­ste dag, var der 168.000 be­sø­gen­de. Vej­ret var dej­ligt, så der var man­ge, der be­nyt­te­de chan­cen for at kom­me ud at se sejlski­be­ne. Vi hå­ber, at der kom­mer 700.000 be­sø­gen­de i lø­bet af de fi­re da­ge, ski­be­ne er i Aal­borg, « si­ger Keld Rud Ni­el­sen, der er pres­se­ansvar­lig for The Tall Ships Ra­ces 2015 i Aal­borg.

Stor suc­ces si­den 1956

De tu­sind­vis af be­sø­gen­de er i al­le al­dre, og de kom­mer bå­de fra Dan­mark og ud­lan­det.

» Der er selv­føl­ge­lig man­ge, der kom­mer fra Nord­jyl­land, men der er og­så en del turi­ster iblandt. De kom­mer ek­sem­pel­vis fra Eng­land og Nor­ge, « for­tæl­ler Keld Rud Ni­el­sen.

The Tall Ships Ra­ces fandt sted for før­ste gang i 1956, hvor for­må­let var at sam­le smuk­ke sejlski­be fra he­le ver­den til en in­ter­na­tio­nal re­gat­ta. Det blev så stor en suc­ces, at The Tall Ships Ra­ces nu er en år­ligt til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed, hvor sko­leog øvel­ses­ski­be fra he­le ver­den sej­ler kap­sejlads mel­lem for­skel­li­ge by­er.

Fra Bel­fast til Aal­borg

I år gik kap­sejlad­sens ru­te fra Bel­fast i Nor­dir­land, over Åles­und og Kri­sti­ansand i Nor­ge til Aal­borg, hvor sejlski­be­ne er at se til og med i mor­gen.

» Man kan kom­me om bord på ski­be­ne og få nog­le spæn­den­de op­le­vel­ser. Der er ski­be fra stort set he­le ver­den. Det, der kom­mer længst væk fra, er et au­stralsk skib, « si­ger Keld Rud Ni­el­sen.

Ski­be­ne i The Tall Ships Ra­ces er mel­lem 30 og 300 fod lange, og de kom­mer fra he­le ver­den. I år del­ta­ger blandt an­det ski­be fra Ecu­a­dor, Bra­si­li­en, In­di­en, Tjek­ki­et, Portu­gal og Hol­land.

Blandt de stør­ste ski­be ved hav­ne­fron­ten i Aal­borg er Kruzensh­tern, som er et 89 år gam­melt skib fra Rusland med en 225 mand stor be­sæt­ning. Nog­le af de an­dre helt store sejlski­be er det li­ge­le­des rus­si­ske skib Mir, samt pol­ske Dar Mlodziezy, der har en be­sæt­ning på 196 per­so­ner.

Ar­ran­gø­rer­ne for­ven­ter, at 700.000 be­sø­gen­de vil læg­ge vej­en for­bi Aal­borgs hav­ne­front i de fi­re da­ge, hvor sejlski­be­ne er i by­en. Fo­to: Hen­ning Bagger

Der skal ar­bej­des, selv­om ski­be­ne er i havn. Her er The­re­se fra det dan­ske sko­leskib Ge­org Sta­ge ved at re­pa­re­re en stå­lwi­re. Fo­to: Hen­ning Bagger

Det rus­si­ske skib Kruzensh­tern er det stør­ste sejlskib, der del­ta­ger i det­te års ud­ga­ve af The Tall Ships Ra­ces. Her ses det ved an­kom­sten til Aal­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.