MH370- BE­VI­SER K

Ef­ter fun­det af en flyvin­ge vi­ser det sig, at fle­re må­ske af­gø­ren­de spor i flyhi­sto­ri­ens stør­ste myste­ri­um må­ske blev brændt i maj i år

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Ni­el­sen cnie@ bt. dk isk@ bt. dk

HÅB

In­ge­li­se Skryd­strup Et blåt fly­sæ­de. Ejer­lø­se kuf­fer­ter. Alt sam­men for længst brændt på et bål sam­men med pla­stik­fla­sker, gam­le pla­stikpo­ser og an­det af­fald på en ø i Det In­di­ske Oce­an. In­gen hav­de fo­re­stil­let sig, at det, der lig­ne­de skrot, kun­ne væ­re af­gø­ren­de be­vi­ser i det stør­ste myste­ri­um i flyhi­sto­ri­en. Et myste­ri­um, der tog sin be­gyn­del­se om­kring 6.000 ki­lo­me­ter der­fra.

Den 8. marts sid­ste år for­svandt det ma­lay­si­ske Bo­e­ing 777- fly med ru­te­num­mer MH370 spor­løst på en flyv­ning fra Kuala Lumpur til Bei­jing med 239 men­ne­sker om bord. Og ind­til sid­ste uge har de mang­len­de svar på gå­den om fly­ets for­svin­den op­ta­get he­le ver­den. I ons­dags kom der imid­ler­tid for­ny­et håb i form af en besked fra en ø tu­sin­der af ki­lo­me­ter væk fra det for­mode­de nedstyrt­nings­sted, da et vin­ge­styk­ke skyl­le­de i land på øen Réu­ni­on i Det In­di­ske Oce­an.

Og mens fran­ske ef­ter­for­ske­re i Toulou­se net­op har mod­ta­get vin­ge­styk­ket til un­der­sø­gel­se, skyl­le­de der søn­dag mor­gen end­nu en vrag­del i land på øen. Den­ne gang var der ta­le om en for­modet fly­dør, der dog se­ne­re søn­dag vi­ste sig at væ­re en sti­ge, der in­tet har med fly­et at gø­re, skri­ver nyheds­bu­reau­et AP.

Stol og kuf­fer­ter brændt

Stran­de­ne på den 2.500 kvm store fran­ske ø har den se­ne­ste uge væ­ret tæt be­fol­ket af lo­ka­le, der har ledt ef­ter fly­de­le fra MH370.

» Vi kig­ger ef­ter fly­et, så vi kan hjæl­pe med at fin­de ud af, hvad der er sket med det, « si­ger 13- åri­ge Ama­di Fa­ti­ma til News Corp Au­stra­lia.

Men al­le­re­de for fle­re må­ne­der si­den har en stran­dren­ser mu­lig­vis haft af­gø­ren­de be­vi­ser i det hi­sto­ri­ske myste­ri­um mel­lem hæn­der­ne.

Man­den hed­der Ni­cho­las Fer­ri­er og har til dag­lig til op­ga­ve at ren­se stran­de­ne på Réu­ni­on for af­fald. Han har for­talt jour­na­li­ster fra Sky News, at han tilbage i maj må­ned fandt et blåt sæ­de på stran­den. Et sæ­de, der og­så kun­ne stam­me fra det sav­ne­de fly, men som det den­gang ik­ke faldt den ind­fød­te mand ind at rap­por­te­re yder­li­ge­re om.

» Det var først, da de fandt vin­ge­styk­ket i ons­dags, at det slog mig, at sæ­det og­så kun­ne stam­me fra fly­et. Jeg har og­så fun­det fle­re kuf­fer­ter på stran­den og brændt dem sam­men med alt det an­det, jeg har fun­det, « for­tæl­ler Ni­cho­las Fer­ri­er.

’ Der er in­gen tvivl’

Om ons­da­gens fund­ne vin­ge­styk­ke re­elt stam­mer fra MH370, er i vir­ke­lig­he­den ik­ke et svært spørgs­mål at be­sva­re, si­ger fly­eks­pert Chri­stop­he Nau­din til fransk tv.

» I flykred­se er der in­gen tvivl om, at det vin­ge­styk­ke, der er skyl­let i land på øen Réu­ni­on i Det In­di­ske Oce­an, stam­mer fra det for­s­vund­ne fly MH370, « si­ger han.

Chri­stop­he Nau­din ar­gu­men­te­rer med, at det al­le­re­de er fast­slå­et, at vin­ge­styk­ket stam­mer fra et Bo­e­ing 777, som er sam­me fly­ty­pe som det for­s­vund­ne fly.

» Der er kun tre Bo­e­ing 777, der er styr­tet ned si­den 2013, og de to an­dre var på helt an­dre ste­der. Det ene styr­te­de ned i Ukrai­ne og det an­det i USA, « si­ger Chri­stop­he Nau­din.

Man­ge te­o­ri­er - in­gen svar

Præ­cis hvor MH370 styr­te­de ned, ef­ter at væ­re let­tet fra Kuala Lumpur for snart 17 må­ne­der si­den, er der fle­re te­o­ri­er om. Man mi­ste­de ra­dar­kon­tak­ten med fly­et min­dre end en ti­me ef­ter af­gang, men de­tal­je­re­de be­reg­nin­ger pe­ger på, at fly­et er styr­tet i ha­vet syd­vest for Au­stra­li­en. Et ping- sig­nal fra fly­et til sa­tel­lit­ter kun­ne fast­slå, at fly­et sand­syn­lig­vis har la­vet en U- ven­ding over Thai-

MANDAG 3. AU­GUST 2015 land for at fly­ve syd­på og der­ef­ter er lø­bet tør for brænd­stof.

Der er cir­ka 6.000 ki­lo­me­ter fra La Réu­ni­on til ky­sten af det ve­st­li­ge Au­stra­li­en, så hvis vra­gre­ster­ne vi­ser sig at stam­me fra det sav­ne­de fly, har de alt­så væ­ret ude på en knap 17 må­ne­der lang rej­se med hav­strøm­me og vind til Réu­ni­on.

I dag vil en un­der­sø­gel­ses­dom­mer mø­des med re­præ­sen­tan­ter fra den fran­ske fly- un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion og de ma­lay­si­ske myn­dig­he­der. Hå­bet er, at eks­per­ter­ne ved hjælp af for­skel­li­ge avan­ce­re­de ana­ly­ser af me­tal­let kan fin­de mu­li­ge svar på, hvad der har for­år­sa­get styr­tet, og hvor fly­et er styr­tet ned.

På øen Réu­ni­on i Det In­di­ske Oce­an le­der lo­ka­le be­bo­e­re og fran­ske gen­dar­mer ef­ter fle­re vrag­de­le fra MH370. En vin­ge, der blev fun­det ons­dag, er det før­ste spor af Ma­lay­si­an Air­li­nes- fly­et, si­den det for­svandt 8. marts sid­ste år. En lo­kal mand ( her­over) frem­vi­ser rester­ne af en kuf­fert, der er fun­det på stran­den i den for­gang­ne uge. An­det vrag­gods er an­gi­ve­ligt ble­vet brændt. Fo­to: Reu­ters, Epa, Afp, Lin­fo. re/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.