For­s­vun­det fra Ma­lay­sia

BT - - NYHEDER -

8. marts 2014

Den let­te­de en Bo­ing 777 fra Kuala Lumpur med kurs mod Bei­jing med 239 per­so­ner om bord. Klok­ken 01.19 sag­de pi­lo­ter­ne god­nat til fly­ve­kon­trol­len i Ma­lay­sia, men to mi­nut­ter se­ne­re stop­pe­de fly­ets trans­pon­der, og pi­lo­ter­ne tjek­ke­de al­drig ind hos kon­trol­len i Viet­nam, som pro­ce­du­ren fo­re­skri­ver. Ob­ser­va­tio­ner fra en ma­lay­sisk mi­li­tær­ra­dar vi­ser, at fly­et kort ef­ter la­ve­de en U- ven­ding og for­ment­lig er styr­tet ned syd­vest for Au­stra­li­en. I ja­nu­ar i år er­klæ­re­de Ma­lay­si­as re­ge­ring of­fi­ci­elt, at fly­ets for­svin­den er en ulyk­ke og at al­le om­bord for­modes om­kom­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.