Sats ik­ke kun på

Pri­va­te in­ve­sto­rer kan stå over for store tab, for­di de ik­ke spre­der de­res ri­si­ko, ly­der ad­vars­len

BT - - NYHEDER - Ni­co­laj Tho­mas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

AK­TIE- PATRIOTI

For me­get dansk, for stor ri­si­ko. Alt for man­ge pri­va­te in­ve­sto­rer har alt for man­ge dan­ske ak­tier i de­res så­kald­te po­r­te­føl­je. Det gør dem sår­ba­re over for et dansk kurs­dyk. Så­dan ly­der ad­vars­len fra en ræk­ke eks­per­ter, BT har talt med.

Det har el­lers ik­ke væ­ret svært at fin­de dan­ske gul­dæg til sin ak­tie­kurv de se­ne­ste år. De man­ge pri­va­te in­ve­sto­rer har kun set pi­len pe­ge opad for de fle­ste af de­res hand­ler med de børsno­te­re­de dan­ske sel­ska­ber. Men det har og­så be­ty­det, at man­ge af dem, som kø­ber og sælger hjem­me ved com­pu­te­ren, sid­der med alt for man­ge rød- hvi­de ak­tier.

» De ta­ger en me­get stor ri­si­ko, « si­ger Ti­ne Choi Da­ni­el­sen, se­ni­o­r­stra­teg hos Nor­dea.

Nor­dea anbefaler si­ne kun­der, at dan­ske ak­tier højst ud­gør 25 pct. af ak­tie­be­hold­nin­gen. Men det tal bli­ver klart over­skre­det hos dem, som selv sid­der og hand­ler. Det går imod læ­rebø­ger­nes og eksperternes an­be­fa­ling om, at man skal spre­de sin in­ve­ste­ring for at mind­ske ri­si­ko­en.

Og­så Jy­ske Bank har sam­me bud­skab: At man bør spre­de sin be­hold­ning me­get me­re.

Hvis man for ek­sem­pel lig­ger med 50 pct. ak­tier og 50 pct. ob­liga­tio­ner, mang­ler man sta­dig at pla­ce­re 25 pct. i uden­land­ske ak­tier, hvis man føl­ger Nor­deas an­be­fa­ling. Fø­ler man sig ik­ke tryg i at sø­ge mod ud­lan­det ale­ne, pe­ger Ti­ne Choi Da­ni­el­sen på in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger som et godt al­ter­na­tiv.

Fartblin­de

Eks­per­ter­ne kal­der sam­ti­dig de dan­ske in­ve­sto­rer for ‘ fartblin­de’. Det dan­ske ak­tie­mar­keds kraf­ti­ge stig­ning gør, at man glem­mer at hi­ve no­get af ge­vin­sten hjem, in­den det er for sent, for­kla­rer Jens Møl­ler Ni­el­sen, di­rek­tør i Dansk Ak­tio­nær­for­e­ning.

» Hvis man for ek­sem­pel har få­et et af­kast på 50- 100 pro­cent på en en­kelt ak­tie på et år, bli­ver man nemt fartblind og tror, at det vil fort­sæt­te på sam­me må­de. Det er der al­drig no­gen ga­ran­ti for, « si­ger han.

I ste­det er det vig­tigt, at man la­ver en så­kaldt re­ba­lan­ce­ring af sin po­r­te­føl­je én el­ler to gan­ge om året. Det vil si­ge, at man sælger ud af de ting, der er gå­et godt, og i ste­det kø­ber no­get an­det. Så be­va­rer man sin ri­si­kospred­ning.

Jo­hn Sti­høj, der er ak­tie­a­na­ly­ti­ker og di­rek­tør for Ak­tie­in­fo, tror, at dan­sker­nes trang til hjem­li­ge ak­tier skal fin­des i psy­ko­lo­gi­en. At dan­ske ak­tier er no­get, vi er tryg­ge ved, og som vi bed­re for­står.

Gen­ken­de­li­ge sel­ska­ber

Det er god lat­in i for­hold til grun­dreg­ler­ne i ak­tie­han­del, hvor man kun skal in­ve­ste­re i det, man har sat sig or­dent­ligt ind i, og som man ken­der.

Men iføl­ge Jo­hn Sti­høj skal man ik­ke langt ud over græn­ser­ne for at fin­de go­de, gen­ken­de­li­ge sel­ska­ber.

» Man bør spre­de sig på fle­re lan­de, men jeg me­ner ik­ke, at man som pri­vat in­ve­stor skal klo­ge sig på ja­pan­ske, ki­ne­si­ske el­ler bra­si­li­an­ske ak­tier. Man skal kun in­ve­ste­re i sel­ska­ber, hvor man for­står ind­hol­det. Lan­de som Nor­ge, Sve­ri­ge, Tys­kland og må­ske USA har jo man­ge sel­ska­ber, man ken­der, og man­ge af de ak­tier er fak­tisk bil­li­ge­re end man­ge dan­ske ak­tier, « for­kla­rer han

MANDAG 3. AU­GUST 2015

Gns. an­tal hand­ler pr. dag: Gns. om­sæt­ning pr. dag: Gns. an­tal hand­ler pr. dag: Gns. om­sæt­ning pr. dag: Gns. an­tal hand­ler pr. dag: Gns. om­sæt­ning pr. dag: Gns. an­tal hand­ler pr. dag: Gns. om­sæt­ning pr. dag: Gns. an­tal hand­ler pr. dag: Gns. om­sæt­ning pr. dag: Gns. an­tal hand­ler pr. dag: Gns. om­sæt­ning pr. dag:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.