Så­dan sik­rer du ak­tie­for­mu­en

BT - - NYHEDER -

SUND FOR­NUFT

UND­GÅ DIS­SE FEM FALD­GRU­BER 1. Ho­me bi­as

At man har ho­me bi­as, be­ty­der, at man har en over­vægt i ak­tier fra sit eget land. Det øger ens ri­si­ko, for­di spred­nin­gen i ens for­mue er min­dre. I Dan­mark be­ty­der det for ek­sem­pel, at man vil ha­ve svært ved at ha­ve in­du­stri­ak­tier, hvor­i­mod man nemt kan få en over­vægt i me­di­ci­na­lak­tier. Der­for er man og­så me­re sår­bar over for, hvor­dan bran­cher kla­rer sig.

2. Over­mod

Har man købt en ak­tie og der­ef­ter set den sti­ge 10- 15 pct., er det let at over­be­vi­se sig selv om, at man træf­fer de ret­te be­slut­nin­ger. Ri­si­ko­en kan dog væ­re hø­je­re, end den umid­del­bart ser ud til at væ­re. I ste­det for at ta­ge ge­vin­sten i ti­de, vil man li­ge ’ ha­ve det sid­ste med’. Plud­se­lig kan mar­ke­det ven­de, og så står man hur­tigt uden den ge­vinst, man hav­de før.

3. Mang­len­de re­ba­lan­ce­ring

Hvis en ak­tie i ens po­r­te­føl­je er ste­get me­get, vil den i pro­cent fyl­de me­re i ens for­mue. Plud­se­lig kan man væ­re gå­et fra at ha­ve 5 pct. af sin for­mue i en ak­tie til 10 pct.. Det øger ri­si­ko­en, da man er me­re af­hæn­gig af ak­tiens ud­s­ving. Der­for skal man en el­ler to gan­ge om året tjek­ke si­ne ak­tier og ba­lan­ce­re i dem, så ens ri­si­ko for­bli­ver den sam­me.

4. På­virk­ning af me­di­er og ana­ly­ti­ke­re

Hvis ni ud af ti ana­ly­ti­ke­re anbefaler en ak­tie, skal man fak­tisk pas­se på med at føl­ge de­res råd. Det be­ty­der nem­lig, at de al­le­re­de er købt ind i ak­tien. Jo fle­re der me­ner det sam­me, des stør­re er ri­si­ko­en. For hvis ban­ker­ne al­le­re­de har købt ak­tien, kom­mer der og­så et tids­punkt, hvor de sælger den igen. På sam­me må­de fungerer det, hvis man hø­rer om en ak­tie i me­di­er­ne. Hvis den op­træ­der dér, be­ty­der det, at den al­le­re­de har væ­ret god. Men for­di den er ste­get me­get, be­ty­der det ik­ke nød­ven­dig­vis, at den sti­ger me­re.

5. Hand­ler for me­get

Kø­ber og sælger man for man­ge ak­tier, slu­ger det hur­tigt en del af for­mu­en i transak­tions­om­kost­nin­ger. I ste­det kan man sæt­te en stra­te­gi for, at man mak­si­malt hand­ler en el­ler to gan­ge om året for at re­ba­lan­ce­re.

Gns. an­tal hand­ler pr. dag: Gns. om­sæt­ning pr. dag: Gns. an­tal hand­ler pr. dag: Gns. om­sæt­ning pr. dag: Gns. an­tal hand­ler pr. dag: Gns. om­sæt­ning pr. dag: Gns. an­tal hand­ler pr. dag: Gns. om­sæt­ning pr. dag:

Fo­to: Mal­te Kri­sti­an­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.