Så­dan skal du bru­ge din ge­vinst

BT - - NYHEDER -

AF­KAST

Langt de fle­ste dan­ske­re har de se­ne­ste år få­et et fan­ta­stisk af­kast. Spørgs­må­let er, hvad man skal gø­re ved den hø­je ge­vinst.

Her er rå­det, at man skal re­ba­lan­ce­re si­ne ak­tier. Når man re­ba­lan­ce­rer, er det for at ned­sæt­te sin ri­si­ko el­ler øge den, så den pas­ser til ens pro­fil. Er en ak­tie ste­get me­get i for­hold til an­dre ak­tier, ud­gør den en stør­re an­del af for­mu­en. På den må­de er man me­re af­hæn­gig af et en­kelt sel­skabs ud­vik­ling, og der­for øger det ri­si­ko­en. Et godt råd er at ta­ge en del af af­ka­stet og sæt­te det i ak­tier, der ik­ke har præ­ste­ret så godt i ens po­r­te­føl­je. En stra­te­gi kan væ­re, at in­gen ak­tier må fyl­de over 10 pct. Sti­ger en ak­tie til at fyl­de 20 pct, kan man skæ­re i den og de­le ud på ak­tier, der even­tu­elt er fal­det til un­der 10 pct.

Ba­lan­cer po­r­te­følj­en

Ud­over at spre­de pen­ge­ne i for­skel­li­ge lan­de er det vig­tigt at for­de­le pen­ge­ne i for­skel­li­ge sek­to­rer. Man kan for ek­sem­pel ha­ve som stra­te­gi at ha­ve ti pct af sin for­mue i hver bran­che. Så er man min­dre sår­bar over for sving­nin­ger.

Tænk lang­sig­tet

Ak­tie­kur­ser svin­ger op og ned, men er al­tid ste­get til nye høj­der. Ak­tier eg­ner sig der­for ik­ke til kort­sig­te­de in­ve­ste­rin­ger.

Find din ri­si­kopro­fil

Ri­si­ko er me­get in­di­vi­du­elt. Den af­hæn­ger af ens al­der, øko­no­mi samt mu­lig­he­den for lø­ben­de ind­be­ta­lin­ger til pen­sions­kon­ti el­ler op­spa­ring. Jo æl­dre man er, de­sto la­ve­re ak­tie­an­del bør man ha­ve, for­di man er tæt­te­re på pen­sions­al­de­ren, hvor man skal til at bru­ge sin op­spa­ring. Jo­hn Sti­høj de­fi­ne­rer ri­si­ko­grup­per­ne som føl­ger: LAV: Man ac­cep­te­rer 10 pct. ud­s­ving i po­r­te­føl­jens vær­di. MEL­LEM: Man ac­cep­te­rer 20- 30 pct. ud­s­ving HØJ: Man ac­cep­te­rer me­re end 30 pct. ud­s­ving I Nor­dea sva­rer de­res lavri­si­ko- pro­fil til kun at ha­ve ob­liga­tio­ner. Mel­lem­ri­si­ko er 50- 50, mens høj­ri­si­ko er 90 pct. ak­tier

Gør dit hjem­me­ar­bej­de

Køb kun ak­tier i sel­ska­ber, som du har sat dig or­dent­ligt ind i. Køb ak­tier i sel­ska­ber, som i fle­re år har vist frem­gang i om­sæt­ning og ind­tje­ning - og hold dig ve­l­in­for­me­ret om di­ne ak­tier.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.