KRÆFT FORE­BYG­GES

Lyste­ra­pi og cre­me er skån­som­me be­hand­lings­for­mer, der har vist sig ef­fek­ti­ve i be­hand­lin­gen af for­sta­di­er, der uden be­hand­ling kan ud­vik­le sig til hud­kræft

BT - - SUNDHED - Dorthe Brø­ker Kri­sten­sen plus@ bt. dk

UND­GÅ OPE­RA­TION

Hvert år bli­ver der i Dan­mark kon­sta­te­ret 15.000 nye til­fæl­de af hud­kræft – de fle­ste af dem for­år­sa­get af for me­gen sol. Men man­ge fle­re har for­sta­di­er til hud­kræft. Det ek­sak­te tal fin­des ik­ke, men iføl­ge Hans Chri­sti­an Wulf, der er pro­fes­sor og over­læ­ge på Hud­af­de­lin­gen på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, har cir­ka hver fem­te over 70 år for­sta­di­er til hud­kræft.

For­sta­di­er­ne er ik­ke i sig selv far­li­ge. Pro­ble­met op­står først, hvis for­sta­di­er­ne ud­vik­ler sig til pla­de­cel­le­kræft. Og det gør de hos op mod 11 pro­cent. Pla­de­cel­le­kræft skal ope­re­res væk, og det kan væ­re en ud­for­dring.

» Sid­der tu­moren for ek­sem­pel på næ­sen, kan det væ­re svært at ope­re­re, da der ik­ke er me­get at gi­ve af, hvis tu­moren er en cen­ti­me­ter stor. Det kan og­så væ­re van­ske­ligt, hvis den sid­der midt i pan­den, og ope­ra­tio­nen vil of­te kræ­ve en hud­trans­plan­ta­tion, « for­kla­rer spe­ci­al­læ­ge i hud­syg­dom­me Ida Ma­rie Sten­der.

» Tid­li­ge­re lod vi cre­men sid­de i tre ti­mer, mens vi ven­te­de på, at der blev dan­net en kon­cen­tre­ret mæng­de PP IX, hvor­ef­ter vi ly­ste på hu­den med kraf­tigt lys fra en lam­pe i ni mi­nut­ter. Op imod halv­de­len af pa­tien­ter­ne syn­tes dog, det gjor­de så ondt, at de ik­ke kun­ne hol­de det ud, og så var det, at vi be­gynd­te at se på, om vi kun­ne æn­dre be­hand­lin­gen, så vi kun­ne und­gå smer­ter­ne, men op­nå den sam­me ef­fekt ved at bræn­de mo­le­ky­ler­ne af i takt med, at de dan­nes, og det kun­ne vi, « si­ger Hans Chri­sti­an Wulf.

Min­dre smer­te­fuld

Med den nye be­hand­lings­form kan man gå ud i dags­lys ef­ter en halv ti­me, og den er langt min­dre smer­te­fuld, for­di ned­bryd­nin­gen af cel­ler sker grad­vist, og ef­fek­ten er den sam­me, hvil­ket be­ty­der, at op imod 80 pro­cent af de sy­ge cel­ler for­svin­der ef­ter en en­kelt be­hand­ling.

Der fin­des an­dre be­hand­lin­ger – for ek­sem­pel cre­mer – som du selv skal smø­re på der­hjem­me. Og læ­gen kan skra­be el­ler fryse for­an­drin­ger væk. Ef­fek­ten af dis­se be­hand­lin­ger er på højde med fo­to­dy­na­misk te­ra­pi, og Ba­sal­cel­le­kræft er den mest al­min­de­li­ge form for hud­kræft. Den op­står of­test i an­sig­tet og på over­krop­pen, men kan op­stå overalt på hu­den – og­så på ste­der, som ik­ke er ud­sat for sol. Ba­sal­cel­le­kræft op­står hyp­pigst hos æl­dre men­ne­sker, men kan og­så ses hos yn­gre. Pla­de­cel­le­kræft er den næst­hyp­pig­ste form for al­min­de­lig hud­kræft. Pla­de­cel­le­kræft op­står på hu­d­om­rå­der, som har væ­ret ud­sat for me­get sol­lys – så­som an­sigt, nak­ke og hån­dryg­ge. Det er den sam­le­de mæng­de sol­lys, man har væ­ret ud­sat for, der er af­gø­ren­de for ud­vik­lin­gen af pla­de­cel­le­kræft. Sol­ke­ra­to­ser og Bowens syg­dom er for­sta­di­er til hud­kræft. Sol­ke­ra­to­ser og Bowens syg­dom er alt­så ik­ke hud­kræft, men et tegn på, at hu­den er ble­vet ska­det af so­lens ul­travi­o­let­te strå­ler. Stør­ste­delen af al­le til­fæl­de af kræft i hu­den skyl­des for store do­ser UV- strå­ling fra so­len el­ler so­la­ri­um. Und­går man solskold­nin­ger, kan man fore­byg­ge langt de fle­ste til­fæl­de af kræft i hu­den. Jo fle­re solskold­nin­ger man får, jo stør­re er ri­si­ko­en nem­lig for at ud­vik­le syg­dom­men. Når som­me­ren mel­der sin an­komst, bør du der­for tæn­ke over, hvor me­get du op­hol­der dig i so­len og lyt­te til sol­rå­de­ne som ly­der:

Giv so­len en frokost­pau­se – og find skyg­gen, når so­len ba­ger.

Und­gå at bli­ve skol­det. Dæk bar hud til, når so­len står hø­jest.

Husk al­tid ri­ge­ligt med fak­tor 15. Ef­ter bad­ning og aftør­ring bør du smø­re igen.

De kun­sti­ge strå­ler øger mar­kant ri­si­ko­en for hud­kræft. Og jo yn­gre du er – de­sto me­re ud­sat er du.

SKYG­GE:

SOL­HAT:

SOLCRE­ME:

MANDAG 3. AU­GUST 2015

SLUK SO­LA­RI­ET:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.