’’

BT - - SUNDHED - Ida Ma­rie Sten­der, spe­ci­al­læ­ge i hud­syg­dom­me

Du sid­der hos læ­gen i en halv ti­me og får smurt cre­men på, hvor­ef­ter du kan gå ud i din ha­ve, i par­ken el­ler for den sags skyld gå en tur på Strø­get

Hun har skre­vet ph. d. om be­hand­ling af hu­dens tu­mo­rer ved hjælp af fo­to­dy­na­misk te­ra­pi og ejer Hud­kli­nik­ken på Jæ­gers­borg Al­lé.

Op­da­ges for­sta­di­er­ne i ti­de, kan de be­hand­les, så cel­le­for­an­drin­ger­ne ik­ke ud­vik­ler sig til kræft.

Sy­ge cel­ler bræn­des væk

En af me­to­der­ne kal­des fo­to­dy­na­misk te­ra­pi og vir­ker ved, at man smø­rer det an­greb­ne hu­d­om­rå­de med en cre­me, der in­de­hol­der et sær­ligt stof. Cre­men træn­ger ind i hu­dens cel­ler, hvor det af et en­zym om­dan­nes til stof­fet PP IX. Når det­te bli­ver op­ta­get i kræft­cel­ler­ne i hu­den, gør det dem me­get lys­føl­som­me. Ved der­ef­ter at ud­sæt­te hu­den for en lys­be­hand­ling kan man så at si­ge ’ bræn­de’ de sy­ge cel­ler af. Den­ne me­to­de er sær­lig vel­eg­net til stør­re om­rå­der med cel­le­for­an­drin­ger.

Den ny­e­ste forsk­ning vi­ser, at du kan op­nå sam­me ef­fekt ved at be­ly­se hu­den med sol­lys i to ti­mer som ved at be­ly­se den med kraf­tigt kun­stigt lys i ni mi­nut­ter, og for­de­len er, at den­ne be­hand­ling er langt me­re skån­som. dis­se be­hand­lin­ger er smar­te, hvis kun et me­get lil­le om­rå­de er an­gre­bet.

» Fo­to­dy­na­misk te­ra­pi er godt, hvis der er ta­le om store om­rå­der. Du sid­der hos læ­gen i en halv ti­me og får smurt cre­men på, hvor­ef­ter du kan gå ud i din ha­ve, i par­ken el­ler for den sags skyld gå en tur på Strø­get, og det er dét, « si­ger Ida Ma­rie Sten­der, der dog un­der­stre­ger, at du ik­ke kan mis­hand­le din hud gen­nem et helt liv og så tro, at alt er godt ef­ter en be­hand­ling med cre­me og dags­lys i et par ti­mer.

» Du skal indstil­le dig på, at du har få­et en kro­nisk be­ska­di­get hud, og du skal reg­ne med, at det kan ven­de tilbage og kræ­ve be­hand­ling igen. Men det kan hol­des ne­de, « si­ger hun.

At vi bør væ­re op­mærk­som­me på so­lens strå­ler, er der in­gen tvivl om, da 90 pro­cent af al­le til­fæl­de af hud­kræft skyl­des for me­gen sol.

» De op­står, for­di so­lens strå­ler be­ska­di­ger nog­le af cel­ler­nes ar­ve­an­læg, som krop­pen nor­malt er god til at re­pa­re­re, men nog­le gan­ge går det galt, og cel­ler­ne æn­drer sig, « for­kla­rer Hans Chri­sti­an Wulf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.