Så­dan be­hand­les for­sta­di­er til hud­kræft

BT - - SUNDHED -

Sol­ke­ra­to­ser og Bowens syg­dom er beg­ge for­sta­di­er til hud­kræft. Det er vig­tigt, at man får be­hand­let sol­ke­ra­to­ser og Bowens syg­dom, da de kan ud­vik­le sig til pla­de­cel­le­kræft. Her er nog­le af be­hand­lings­mu­lig­he­der­ne: Frys­ning: Man kan få fjer­net sol­ke­ra­to­ser og Bowens syg­dom ved, at læ­gen fry­ser om­rå­det på hu­den med fly­den­de kvæl­stof. Ef­ter be­hand­lin­gen kan man få blæ­rer og sår, men hu­den he­ler i lø­bet af to- tre uger. Frys­ning ef­ter­la­der of­te et hvidt mær­ke.

Af­skrab­ning ( cu­ret­ta­ge):

Skal man be­hand­les med af­skrab­ning, får man først lo­kal­be­dø­vel­se på hu­den, hvor­ef­ter læ­gen skra­ber det sy­ge væv af med et skar­pt in­stru­ment. Ef­ter af­skrab­nin­gen får man brændt over­fla­den af hu­den med en lil­le glø­de­t­råd for at stop­pe blød­nin­gen og for at sik­re, at al­le de sy­ge cel­ler er øde­lagt.

Lyste­ra­pi ( fo­to­dy­na­misk te­ra­pi):

Lyste­ra­pi el­ler fo­to­dy­na­misk te­ra­pi be­står af en spe­ci­el cre­me, met­hy­la­mi­no­le­vuli­nat, og lyspå­virk­ning. For­de­len er, at man ik­ke får ar på hu­den, som man får ef­ter ope­ra­tion. Be­hand­lin­gen fo­re­går ved, at man først får smurt det sy­ge om­rå­de af hu­den ind i cre­me. Ef­ter cir­ka tre ti­mer bli­ver hu­d­om­rå­det be­lyst med rødt lys i cir­ka 10- 15 mi­nut­ter. Nog­le ste­der an­ven­des na­tur­ligt sol­lys. Hvis sol­ke­ra­to­ser­ne el­ler Bowens syg­dom sid­der på hu­den i an­sig­tet, får man øj­ne­ne dæk­ket til un­der be­lys­nin­gen. Fo­to­dy­na­misk te­ra­pi vir­ker ved, at cre­men træn­ger ned i hu­den og spe­ci­elt ind i de sy­ge cel­ler. Cre­men gør cel­ler­ne me­get føl­som­me over for lys. Når hu­d­om­rå­det bli­ver be­lyst, bli­ver stof­fer­ne i cre­men ak­ti­ve­ret, så de kan øde­læg­ge cel­ler­ne.

Be­hand­ling med cre­me

Cre­me­be­hand­ling af sol­ke­ra­to­ser: Imiqui­mod er en cre­me, der sti­mu­le­rer im­mun­for­sva­ret i hu­den, så det kan an­gri­be og øde­læg­ge sol­ke­ra­to­ser­ne. In­genol­me­butat er en an­den cre­me, hvor det ak­ti­ve stof er ud­vun­det af en plan­te. Stof­fet ram­mer de sy­ge cel­ler og sti­mu­le­rer im­mun­for­sva­ret i hu­den, så sol­ke­ra­to­ser­ne for­svin­der.

can­cer. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.