Sla­ver skul­le fø­de bør­ne­sol­da­ter

54 sla­ve­ar­bej­de­re, se­xsla­ver og bør­ne­sol­da­ter er be­fri­et fra ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, som hav­de holdt dem fan­get i op til 30 år

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

FRI­HED

Un­de­rer­næ­re­de. Sy­ge af tu­ber­kulo­se. Men frie. En­de­lig frie.

34 børn og 20 voks­ne er ble­vet be­fri­et fra den per­u­vi­an­ske ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion Ly­sen­de Stis klø­er i et fjer­nt­lig­gen­de jung­le­om­rå­de i det sy­da­me­ri­kan­ske land. Fle­re af de voks­ne har væ­ret holdt fan­get i mel­lem 20 og 30 år, hvor de har le­vet i et sandt hel­ve­de som sla­ve­ar­bej­de­re i mar­ker­ne og – for kvin­der­nes ved­kom­men­de – som se­xsla­ver med hen­blik på at fø­de bør­ne­sol­da­ter til den ma­oi­sti­ske ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, som har ti­tu­sin­der af men­ne­ske­liv på samvit­tig­he­den, si­den den be­gynd­te sin væb­ne­de kamp i 1980.

Ufrem­kom­me­lig jung­le

Ved to ope­ra­tio­ner i sid­ste og for­ri­ge uge lyk­ke­des det en spe­ci­a­len­hed, be­stå­en­de af 120 po­li­ti­folk og mi­li­tær­folk, at be­fri de man­ge sla­ve­ar­bej­de­re og bør­ne­sol­da­ter fra de­res lej­re i den tæt­te og ufrem­kom­me­li­ge jung­le ved flo­den Río Tam­bo i Pango­aprovin­sen. Af de i alt 34 børn er det æld­ste 14 år.

Det for­tæl­ler chef for Perus an­ti­ter­ror- en­hed, ge­ne­ral Jo­se Ba­el­la, til nyheds­bu­reau­et AP.

» Bør­ne­ne og de an­dre til­fan­ge­tag­ne var ble­vet over­ladt til sig selv me­get langt fra de lej­re, hvor op­rø­rer­ne og de­res børn be­fin­der sig, « si­ger Jo­se Ba­el­la til AP.

De be­fri­e­de per­so­ner til­hø­rer pri­mært den lo­ka­le as­ha­ninka- stam­me og le­ve­de un­der kum­mer­li­ge kår i Ly­sen­de Stis fan­gen­skab i jung­len, som er så ufrem­kom­me­lig og langt fra ci­vi­li­sa­tio­nen, at det nær­mest har væ­ret umu­ligt at flyg­te, selv­om de bo­e­de langt fra ter­r­o­ri­ster­nes eg­ne lej­re.

Un­de­rer­næ­re­de og sy­ge

Ved be­fri­el­sen var de ved så dår­ligt hel­bred, at myn­dig­he­der­ne ik­ke vil­le op­ly­se pres­sen om ak­tio­ner­ne før fle­re da­ge se­ne­re for at be­skyt­te dem. Iføl­ge den per­u­vi­an­ske avis El Co­mercio led de af kro­nisk un­de­rer­næ­ring, og den el­lers næ­sten ud­ryd­de­de syg­dom tu­ber­kulo­se fl­o­re­re­de blandt sla­ve­ar­bej­der­ne. De er ble­vet over­ført med he­li­kop­ter til narkopo­li­tiets frem­skud­te ba­se i by­en Ma­za­ma­ri, hvor de har mod­ta­get læ­ge­hjælp.

Gen­for­e­net med fa­mi­li­er

Nu er de 54 be­fri­e­de sla­ver en­de­lig ble­vet gen­for­e­net med de­res fa­mi­li­er, som i man­ge til­fæl­de har måt­tet ven­te i fle­re år­ti­er på en­de­lig at se de­res kæ­re.

I alt har spe­ci­a­len­he­den af po­li­ti- og mi­li­tær­folk be­fri­et 70 af Ly­sen­de Stis sla­ver i lø­bet af det se­ne­ste år, hvor ope­ra­tio­nen, som går un­der nav­net ’ Gen­syn 2015’, har stå­et på. Det var to un­ge tid­li­ge­re sla­ver, som før­te spe­ci­a­len­he­den på spo­ret af de lej­re, som se­ne­st er ble­vet be­fri­et. Det lyk­ke­des de to at stik­ke af fra Ly­sen­de Sti og alar­me­re myn­dig­he­der­ne. Men ar­bej­det er end­nu ik­ke over­stå­et.

» Der er sta­dig folk, som bli­ver holdt som gids­ler, men jeg tror ik­ke, at der er over 100, « si­ger che­fen for Perus po­li­ti, Vi­cen­te Ro­mero Fer­nán­dez, iføl­ge El Co­mercio.

Ma­oi­stisk narko­han­del

Ly­sen­de Sti har væ­ret tvun­get i de­fen­si­ven, si­den ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nens le­der og grund­læg­ger Abi­ma­el Guzmán blev fan­get i 1992. Den ma­oi­sti­ske grup­pe me­nes i dag at be­stå af højst 200 op­rø­re­re, og svæk­kel­sen skyl­des blandt an­det an­hol­del­sen af dens øver­ste le­der ’ Ar­te­mio’ i 2012 og dra­be­ne på to an­dre top­folk året ef­ter. Ly­sen­de Stis sid­ste til­holds­sted er ved flo­der­ne Ene og Man­ta­ro på græn­sen til Perus ko­kain- pro­du­ce­ren­de re­gion Apuri­mac. Ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen over­le­ver da og­så næ­sten ude­luk­ken­de via narko­han­del.

I 1980er­ne og 1990er­ne ud­før­te Ly­sen­de Sti fle­re ter­r­or­an­greb over he­le Peru. Især i lan­dets ufrem­kom­me­li­ge bjer­ge og jung­le­om­rå­der blev den fat­ti­ge lo­kal­be­folk­ning ud­sat for be­væ­gel­sens ter­ror. Ti­tu­sin­der blev dræbt og man­ge sav­nes sta­dig.

MANDAG 3. AU­GUST 2015 Sen­dero Lu­mi­no­so ( dansk: Ly­sen­de Sti) er en ma­oi­stisk gu­e­ril­la­be­væ­gel­se og ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion. Den blev dan­net den 17. maj 1980 af den tid­li­ge­re fi­lo­so­fi­pro­fes­sor Abi­ma­el Guzmán. I 1980er­ne og 1990er­ne før­te Ly­sen­de Sti en gru­som gu­e­ril­la­krig mod Perus re­ge­rin­ger – især i de fat­ti­ge provin­ser i An­des­b­jer­ge­ne Ay­a­cu­cho, Hu­an­ca­ve­li­ca og Apurí­mac, hvor man ud­før­te fle­re mas­sa­krer mod lo­kal­be­folk­nin­gen. Re­ge­rin­gen be­væb­ne­de bøn­der­ne, og det før­te til bor­ger­krigs­lig­nen­de til­stan­de i de fat­ti­ge og ufrem­kom­me­li­ge provin­ser. Ly­sen­de Sti gen­nem­før­te og­så lik­vi­de­rin­ger og ter- ror­an­greb i re­sten af Peru. I 1992 blev 25 per­so­ner dræbt og 155 sår­et i ho­ved­sta­den Li­ma, da Ly­sen­de Sti de­to­ne­re­de en bom­be. Si­den Abi­ma­el Guzmán blev fan­get og idømt livsva­rigt fængsel i 1992, har Ly­sen­de Sti væ­ret i de­fen­si­ven. I dag er der kun ca. 200 op­rø­re­re tilbage. De ope­re­rer kun i den ufrem­kom­me­li­ge jung­le ved flo­der­ne Ene og Man­ta­ro, hvor ind­tægtskil­den pri­mært er narko­han­del. Iføl­ge Sand­heds- og For­so­nings­kom­mis­sio­nen fra 2003 har Ly­sen­de Sti over 30.000 men­ne­ske­liv på samvit­tig­he­den. Man­ge af dem er meldt sav­net og al­drig si­den fun­det.

Fan­ger­ne har le­vet i et sandt hel­ve­de som sla­ve­ar­bej­de­re i mar­ker­ne og som se­xsla­ver med hen­blik på at fø­de bør­ne­sol­da­ter til ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Ly­sen­de Sti. Her ses be­fri­e­de sla­ver i en bus. Fo­to: EPA.

Un­de­rer­næ­re­de og sy­ge gids­ler fø­res til he­li­kop­te­re af styr­ker fra den per­u­vi­an­ske hær, ef­ter at de er ble­vet be­fri­et. Fle­re af dem har væ­ret gids­ler i op mod 30 år. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.