Mor­far er en helt: Sluk­ke­de il­de­brand

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

END­TE GODT

Det kun­ne væ­re endt helt galt, da der i går ud­brød brand i et hus i Ni­be i Nord­jyl­land, hvor en mor og hen­des halvan­det år gam­le søn be­fandt sig. En snar­rå­dig ind­sats fra den lil­le drengs mor­far, som tal­te i te­le­fon med mo­de­ren, da hun op­da­ge­de il­den, be­tød, at bran­den blev sluk­ket, før den nå­e­de at ud­vik­le sig.

» Jeg tal­te i te­le­fon med min dat­ter, og li­ge plud­se­lig rå­ber hun, at det bræn­der, og så smi­der hun rø­ret. Jeg rin­ge­de til hen­de igen, og så skynd­te jeg mig el­lers der­over. Jeg nå­e­de li­ge at ta­ge en pul­ver­sluk­ker med, som jeg hav­de her­hjem­me, og så storme­de jeg el­lers af sted, « for­tæl­ler mor­far Ernst Hansen til BT.

Han bor cir­ka halvan­den ki­lo­me­ter fra sin dat­ter.

» Da jeg kom der­over, hav­de min dat­ter få­et den lil­le ud af hu­set, og hun hav­de slå­et alarm til brand­væ­se­net. Hun hav­de væ­ret in­de i hu­set et par gan­ge og for­søgt at sluk­ke il­den, men det gik ik­ke. Så jeg gik ind i køk­ke­net, hvor det sta­dig brænd­te ved kom­fu­ret, men jeg fik det sluk­ket. Så der var in­gen brand, da brand­væ­se­net kom, « si­ger Ernst Hansen.

Mor og barn på sy­ge­hu­set

Hans dat­ter og bar­ne­bar­net Vil­lads blev ef­ter­føl­gen­de bragt til Aal­borg Sy­ge­hus til ob­ser­va­tion for røg­for­gift­ning. Ernst Hansen er lyk­ke­lig over, at bran­den blev op­da­get i ti­de, og at der ik­ke ske­te me­re.

» Jeg er rig­tig glad for, at de kom ud så hur­tigt, og de har det ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne godt, « si­ger han.

Iføl­ge ind­sats­le­der Sø­ren Korsgaard fra Aal­borg Be­red­skabs­cen­ter op­stod bran­den, da Vil­lads på halvan­det år fik dre­jet på nog­le knap­per på hu­sets kom­fur. Var­men an­tænd­te no­get pla­stik og nog­le klu­de ved kom­fu­ret, og det ud­vik­le­de kraftig røg.

Tak­ket væ­re Ernst Han­sens hur­ti­ge ind­sats med pul­ver­sluk­ke­ren nå­e­de bran­den ik­ke at spre­de sig til re­sten af hu­set. Hu­set har få­et røg- og sod­ska­der, men er el­lers in­takt.

» Det er hel­digt, at det ik­ke spred­te sig. Det er et æl­dre byhus, og jeg tør slet ik­ke tæn­ke på, hvad der var sket, hvis il­den hav­de få­et fat i tr­ælof­ter­ne, « si­ger Ernst Hansen.

Ernst Hansen, som i går sluk­ke­de en brand i sin dat­ters hus i Ni­be, ses her med bar­ne­bar­net Vil­lads, der og­så be­fandt sig i hu­set, da bran­den brød ud. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.