Der­for er de så store

BT - - KULTUR - Char­lot­te Ni­el­sen cnie@ bt. dk

RE­KORD

37.000 til­sku­e­re fyld­te lør­dag af­ten Tu­sindårs­sko­ven i Oden­se. Det dan­ske ro­ck­band Vol­be­at slog der­med al­le re­kor­der for, hvad et dansk band no­gen­sin­de har præ­ste­ret at til­træk­ke på dansk jord.

Men hvor­for er det, at Vol­be­at slår selv kæm­pe­nav­ne som Ga­so­lin’ og D- A- D, som de nor­malt bli­ver sam­men­lig­net med?

BTs kul­turjour­na­list Jan Erik­sen kal­der ban­dets enor­me suc­ces for ’ over­ra­sken­de’.

Et re­la­tivt ano­nymt liv

» For man­ge i me­di­e­ver­de­nen er Vol­be­ats suc­ces fak­tisk en me­get over­ra­sken­de suc­ces. Men det er og­så en me­get fa­sci­ne­ren­de suc­ces. Hvor Ga­so­lin’ i li­ge så høj grad som et ro­ck­band var en del af sam­tids­hi­sto­ri­en, hvil­ket til dels og­så er til­fæl­det med D- A- D, har Vol­be­at for­må­et at op­byg­ge et kæm­pe pu­bli­kum og et brand som ro­ck­band sam­ti­dig med, at de le­ver et re­la­tivt ano­nymt liv, « si­ger Jan Erik­sen, der på­pe­ger, at dan­ske me­di­er ge­ne­relt ik­ke har stort fo­kus på heavy me­tal.

» En stor del af ban­dets suc­ces skal til­skri­ves, at de har væ­ret go­de til at skri­ve san­ge med ra­dio­po­ten­ti­a­le, så de på den må­de har op­byg­get en stor fanska­re. Men sam­ti­dig er Vol­be­at det før­ste dan­ske band med rød­der i heavy me­tal, der er ble­vet et fol­ke­ligt or­ke­ster. Og selv her 45 år ef­ter, heavy me­tal op­stod, har me­di­er­ne ik­ke rig­tig for­stå­et, hvor stort et pu­bli­kum det fak­tisk har. «

Vol­be­at har ud­over Dan­mark og­så kæm­pe suc­ces i Eu­ro­pa og USA. Lør­da­gens kon­cert var den ene­ste i Eu­ro­pa i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.