’ Me­re vil ha­ve me­re,

An­ders Meyer og Nan­na Chri­sten­sen delt­og beg­ge i ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. Pro­gram­met er slut, men fe­sten fort­sæt­ter. Vi er ta­get med de to re­a­li­ty­ken­dis­ser på disko­teksjob i Es­b­jerg

BT - - KULTUR - Nan­na Jakobs­gaard Ni­el­sen nann@ ber­ling­s­ke. dk

RE­A­LI­TY- TV

’# den­helt­dy­re og jeg ram­mer Pio­ner Bar i Es­b­jerg nu!’, skri­ver 20- åri­ge Nan­na Chri­sten­sen ud til si­ne 35.400 føl­ge­re på In­s­ta­gram. Tek­sten står un­der et sel­fie- fo­to af hen­de og An­ders ’ Den­helt­dy­re’ Meyer, der beg­ge har del­ta­get i den se­ne­ste sæ­son af ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’.

’ Den helt dy­re’ er et af An­ders Mey­ers ken­de­tegn. Et hånd­tegn el­ler må­ske sna­re­re et dan­se­trin. Og med det, sin per­son­li­ge ap­pea­ran­ce og si­ne re­a­li­ty- kol­le­ger har han fe­stet med un­ge på op mod 20 disko­te­ker, mens ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ er rul­let over skær­men af­snit for af­snit. Og det fort­sæt­ter, selv om re­a­li­typro­gram­met slut­te­de i maj.

An­ders Meyer har bl. a. væ­ret i Næst­ved, Ny­borg og Sil­ke­borg, hvor han bor. Den­ne af­ten, en ons­dag i stu­den­teru­gen, står den på job i Es­b­jerg.

Skab en fest, snak med disko­teks­gæ­ster­ne og hyg dig he­le nat­ten, ly­der op­ga­ven.

Pa­ra­diso­er­ne har de­res eget bord ved si­den af dj’en, der er ser­ve­ret et par fla­sker Cult, Mo­kaï og Ga­jol i en bow­le med is, og det af­spær­re­de bord ved si­den af pa­ra­diso­er­nes ven­ter på de hel­di­ge vin­de­re af Fa­ce­book- kon­kur­ren­cen om et VIP- bord klos op ad de kend­te fra tv.

» Det er pis­se­fedt, og jeg el­sker at fe­ste. Det er da klart. Der er fri sp­rut, man får en lil­le skil­ling, og så hyg­ger man med nog­le nye men­ne­sker, « si­ger 24- åri­ge An­ders Meyer, der løb med sej­ren på ho­tel­let i Me­xi­co og kun­ne de­le pen­ge­præ­mi­en på en halv mil­li­on kro­ner med sin part­ner Mo­nique von Ap­pen.

Nan­na Chri­sten­sen, der er rejst he­le vej­en fra Ama­ger til Es­b­jerg, er li­ge så be­gej­stret.

» Jeg op­le­ver en mas­se, som jeg ik­ke vil­le ha­ve op­le­vet, hvis jeg ik­ke hav­de væ­ret med i Pa­ra­di­se. Jeg var for ek­sem­pel al­drig kom­met her, hvis jeg ik­ke hav­de væ­ret med, og der er en mas­se folk, der kom­mer over, snak­ker med mig og spør­ger, « si­ger hun.

18- åri­ge Sig­ne Jo­han­sen er en af dem. Hun er kom­met på Pio­ner Bar den ons­dag, for­di re­a­li­ty- ken­dis­ser­ne vil­le væ­re der, og hun har al­le­re­de brugt en halv ti­me ved pa­ra­diso­er­nes bord, da klok­ken pas­se­rer 01.

» Nu har jeg selv fulgt med i Pa­ra­di­se he­le sæ­so­nen, og det er fedt at mø­de dem i vir­ke­lig­he­den. Man har jo få­et et ind­tryk af dem i fjern­sy­net, og man kan jo gå hen og spør­ge dem om al­le mu­li­ge ting, og så sva­rer de ær­ligt. Det sy­nes jeg er fedt, « si­ger hun.

Som på en god fre­dag

An­ders Meyer kal­der ti­me­løn­nen for en af­ten i Es­b­jerg ’ stille og ro­lig’, men vil ik­ke ud med, hvor me­get han tje­ner på at skri­ve au­to­gra­fer i pi­ger­nes stu­den­ter­hu­er, spil­le be­er po­ng med fy­re­ne og for­sø­ge at ska­be en fest på det tom­me dan­se­gulv.

» Jeg vil ger­ne ses som en festa­be, der sæt­ter gang i den, « si­ger An­ders Meyer. Men der er og­så me­re i det for den 24- åri­ge sil­ke­bor­gen­ser.

» Jeg vil og­så ger­ne ud at vi­se, hvem jeg i vir­ke­lig­he­den er, og ik­ke ba­re hvem jeg har væ­ret på tv. Det kan godt væ­re, man får et an­det ind­tryk, når man ser mig li­ve. Og jeg kan godt li­de, at folk får mu­lig­hed for det, « si­ger han. Sø­ren­sen, der helt be­vidst har lagt re­a­li­ty­fe­sten den ons­dag, for­di de an­dre disko­te­ker i by­en ik­ke har no­get på pro­gram­met.

» Det er et bil­ligt event, men det er og­så et godt event. Nor-

Fle­re bar­gæ­ster kom­mer hen for bå­de at snak­ke med Pa­ra­di­se- stjer­ner­ne og for at få de­res stu­den­ter­hu­er sig­ne­ret.

Fo­to: Astrid Da­lum

Chris Bør­ge­sen duk­ke­de op i Pio­ner Bar ef­ter at ha­ve snak­ket med Nan­na Chri­sten­sen uden­for. Fo­to: Astrid Da­lum

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.