’’

BT - - KULTUR - Nan­na Chri­sten­sen, pa­ra­diso

Selv­føl­ge­lig er det fedt med op­mærk­som­hed. Da jeg var min­dre, tænk­te jeg al­tid, at det kun­ne væ­re fedt ba­re at prø­ve at væ­re kendt for en dag

Festa­be- egen­ska­ben var det, der fik Mi­chel­le Sø­ren­sen, dag­lig le­der af Pio­ner Bar i Es­b­jerg, til at boo­ke An­ders Meyer som af­te­nens ene re­a­li­ty- gæst. Og mat­chet med Nan­na Chri­sten­sen er ik­ke helt til­fæl­digt.

» Jeg vil helst ik­ke ha­ve to af den sam­me ty­pe. Det skal ger­ne væ­re en af hver. No­get, dren­ge­ne kan kig­ge på, og no­get, pi­ger­ne kan kig­ge på. An­ders kan sæt­te gang i fe­sten, og Nan­na er lidt den sø­de pi­ge. Hun har væ­ret med rig­tig læn­ge, og al­le, der ba­re har fulgt en lil­le smu­le med, ved, hvem hun er, « si­ger Mi­chel­le malt har vi te­ma­fe­ster el­ler kunst­ne­re, men hvis vi skul­le ha­ve haft en dj på be­søg, vil­le det ko­ste os to el­ler tre pa­ra­di­se- events, « si­ger hun.

» De her er kendt fra re­a­li­ty på tv, og folk sy­nes ba­re, det er fedt, når der er no­gen fra tv her­ne­de. «

Det er Pio­ner Bars tred­je Pa­ra­di­se- event, og de an­dre gan­ge har det væ­ret en suc­ces, hvor ind­tje­nin­gen har væ­ret som en ’ okay fre­dag’, selv om even­tet lå en dag, hvor ba­ren ty­pisk ik­ke vil­le ha­ve travlt, for­kla­rer Mi­chel­le Sø­ren­sen.

Men i af­ten er Pio­ner Bar er ik­ke prop­pet med fest­g­la­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.