Og det vil jeg og­så’

BT - - KULTUR -

stu­den­ter. De fl este væl­ger til­sy­ne­la­den­de at fe­ste på Chri­sti­an IX li­ge ved si­den af.

» Der er ik­ke kom­met li­ge så man­ge, som vi hav­de for­ven­tet. De kø­rer vist van­vit­ti­ge til­bud ved si­den af, og må­ske be­ty­der det og­så no­get, at Pa­ra­di­se- sæ­so­nen er slut. Det vir­ker, som om folk er kom­met lidt vi­de­re, og der må­ske ik­ke er så me­get hy­pe den­ne gang, « si­ger hun.

Nan­na Chri­sten­sen mær­ker og­så det tyn­de frem­mø­de. Det er hen­des 10. job, og de vil­de­ste op­le­vel­ser har hun haft ved de så­kald­te 16+ fe­ster.

» Her kan man næ­sten ik­ke væ­re i fred, for­di der er rig­tig man­ge, der ger­ne vil snak­ke med en, ha­ve billeder og au­to­gra­fer. Men ved 18+ er folk lidt me­re re­ser­ve­re­de og li­geg­la­de, som man mær­ker det her i Es­b­jerg, « si­ger hun midt på nat­ten.

’ Al­le har nok en lav IQ’

Det er da og­så uden for Pio­ner Bar, væk fra VIP- bor­det, at Nan­na Chri­sten­sen ser ud til at ha­ve den læng­ste sam­ta­le den aft en. Det er med Chris Bør­ge­sen, som ik­ke ane­de, at hun var et kendt an­sigt. Lang­somt går det dog op for ham, og så kom­mer spørgs­må­le­ne.

Hvor is­ce­ne­sat er pro­gram­met i vir­ke­lig­he­den? Hav­de du sex med no­gen på Pa­ra­di­se? Sov du med for­skel­li­ge part­ne­re hver uge, og var det ik­ke mær­ke­ligt?

» Hvis jeg kom til det her event på ba­ren, vil­le jeg al­drig spør­ge ’ hey, var det et godt show?’. Jeg vil­le tæn­ke, at de er på ar­bej­de, kø­rer de­res ting og er lidt ar­ro­gan­te, for­di de har væ­ret på tv. Men her kom jeg ba­re hen, ane­de ik­ke hvem hun var, og nu er det så­dan, det for­hol­der sig, og så skal hun da en­de­lig for­tæl­le om det, « for­kla­rer Chris Bør­ge­sen.

» Det er jo su­per spæn­den­de at hø­re, for man vil ger­ne vi­de, hvor­dan det vir­ke­lig fungerer, når man er med i ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. Jeg har jo in­gen anel­se om, hvor­dan det er. Men når man ser Ama­lie, sy­nes man jo, hun er ufat­te­lig dum. Og de fl este men­ne­sker tæn­ker - nå, al­le i pro­gram­met har nok en lav IQ. Men jeg sy­nes fak­tisk, at Nan­na vir­ker me­get for­nuft ig, « for­kla­rer Chris Bør­ge­sen.

Midt un­der sam­ta­len går en grup­pe fy­re for­bi og rå­ber ’ Det var hen­de fra Pa­ra­di­se. Hun har da ik­ke no­gen frem- tid’. Men det ta­ger Nan­na Chri­sten­sen sig ik­ke af.

» Jeg vid­ste, der vil­le væ­re de kom­men­ta­rer, da jeg gik ind til det. Hel­dig­vis har jeg få­et så me­get po­si­tiv re­spons, at det over­skyg­ger det ne­ga­ti­ve, « si­ger hun.

Me­re re­a­li­ty , tak

» Men da jeg smed Phi­lip ( en an­den del­ta­ger, red.) ud, fi k jeg nær­mest død­strus­ler for det. Jeg skul­le kig­ge mig over skul­de­ren på ga­den. Men det kom­mer fra folk, der sid­der bag en skærm. De vil­le al­drig no­gen­sin­de kom­me hen til mig i vir­ke­lig­he­den. «

Selv­om An­ders Meyer har få­et klart mest po­si­tiv op­mærk­som­hed, har han da og­så mødt ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer som ’ Hvor­for meld­te du dig til det lor­te­pro­gram? Nu er du jo dømt som ta­ber re­sten af dit liv’.

» Så­dan er der jo nog­le men­ne­sker, der ser på det. Men så er det jo ba­re der, jeg ven­der snu­den helt ro­ligt og si­ger: ’ Jeg kan ik­ke for­stå, hvis jeg er en ta­ber, for hvis du ved, hvem jeg er, så har du jo og­så set pro­gram­met’. Og så prø­ver jeg at for­kla­re, hvor­for jeg kom med på den bedst mu­li­ge må­de, « si­ger han.

Men der er og­så go­der ved at ha­ve væ­ret med i ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. Hver­ken Nan­na Chri­sten­sen el­ler An­ders Meyer hav­de selv til­meldt sig pro­gram­met, men de be­teg­ner det beg­ge først og frem­mest som en stor op­le­vel­se. Og alt det, der føl­ger med af disko­teksjob og blog­ging hav­de de ik­ke over­ve­jet og glæ­det sig til på for­hånd. Men nu ta­ger de det, som det kom­mer.

Beg­ge blog­ger de om de­res hver­dag eft er at væ­re ble­vet kon­tak­tet af blog­ger­net­vær­ket Blog­gers De­light. På de­res In­s­ta­gram- pro­fi ler fi nder man billeder af ’ No­be Alo­e­ve­ra’- drik­ke, man kan læ­se, hvem der la­ver Nan­na Chri­sten­sen hårek­sten­sions, el­ler se, hvil­ket tøj An­ders Meyer sy­nes er fedt.

» Jeg er helt klart glad for, at Pa­ra­di­se har ført mig frem i sø­ge­ly­set. Det gi­ver nog­le go­de aft aler med nog­le for­skel­li­ge fi rma­er. Jeg er ble­vet sponso­re­ret lidt af So­lid, og jeg tror da, det vil­le væ­re løgn, hvis der ik­ke var rig­tig man­ge men­ne­sker, der kun­ne si­ge, at de ger­ne vil­le ha­ve no­get gra­tis, « si­ger An­ders Meyer.

Nan­na Chri­sten­sen er og­så glad for det liv, hun har få­et eft er ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’.

» Jeg ny­der det, så læn­ge det va­rer, for det va­rer ik­ke fore­ver. Selv­føl­ge­lig er det fedt med op­mærk­som­hed. Da jeg var min­dre, tænk­te jeg al­tid, at det kun­ne væ­re fedt ba­re at prø­ve at væ­re kendt for en dag. Og jeg har al­tid sagt til min mor, at jeg på en el­ler an­den må­de nok skul­le kom­me frem. Det var så ik­ke li­ge det her, jeg reg­ne­de med vil­le få mig frem, men nu er det sket, og jeg vil­le ik­ke byt­te det ud for no­get an­det, « si­ger hun.

I dag ar­bej­der hun som sælger ved si­den af de for­skel­li­ge disko­teksjob, men en dag vil hun ger­ne ha­ve en pæ­da­gog­ud­dan­nel­se. Hun hå­ber dog ik­ke, at re­a­li­ty- kar­ri­e­ren slut­ter end­nu.

» Jeg sy­nes, man skal sme­de, mens jer­net er varmt. Selv­føl­ge­lig skal man det, hvis man har lyst. Og jeg sy­nes, det er fedt at la­ve tv, så jeg vil rig­tig ger­ne la­ve me­re tv. Det er ba­re ik­ke alt, jeg vil væ­re med i, « si­ger hun.

» Men me­re vil ha­ve me­re, og det vil jeg og­så. Jeg er ik­ke ble­vet mæt af op­le­vel­ser. «

An­ders Meyer ar­bej­der hos De­sig­na Køk­ken og ser sig selv som bilø­ko­nom en dag. Men han sy­nes nu og­så, at en re­a­li­tykar­ri­e­re vir­ker til­træk­ken­de.

» Jeg kun­ne da godt tæn­ke mig at la­ve et pro­gram, der hed­der ’ Dan­mark iføl­ge Meyer’ el­ler no­get i den stil. Jeg kun­ne og­så godt tæn­ke mig at bli­ve vært på Pa­ra­di­se, Ro­bin­son el­ler et bør­ne­pro­gram, « si­ger han og ude­luk­ker hel­ler ik­ke, at han kun­ne lok­kes til at del­ta­ge i ’ Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’.

» Det, der vil­le gø­re, at jeg vil­le væl­ge re­a­li­tykar­ri­e­ren, hvis jeg kun­ne få så­dan én, vil­le da helt klart væ­re, at man kan tje­ne pen­ge på det, man godt kan li­de at la­ve. Jeg kan godt li­de at snak­ke med men­ne­sker, fy­re den af og væ­re mig selv. «

Bå­de Nan­na Chri­sten­sen og An­ders Meyer har fle­re tu­sin­de føl­ge­re på In­s­ta­gram. De po­ster billeder gen­nem he­le af­te­nen. Fo­to: Astrid Da­lum

An­ders Meyer vandt se­ne­ste sæ­son af ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ og har haft om­kring 20 disko­teksjob. Fo­to: Astrid Da­lum

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.