Grøn­læn­de­ren fra Randers

Selv om Ole Ram­lauHan­sen er født i Randers, er det Grøn­land, som har for­met ham

BT - - NAVNE - Mi­cha­el Korsgaard mi­cn@ ber­ling­s­ke. dk Så­dan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går: Fo­to: Linda Ka­strup og pri­vat

70 ÅR I MOR­GEN

Den tid­li­ge­re di­rek­tør i Roy­al Gre­en­land og Gre­en­land Mi­ne­rals and Ener­gy, Ole Ram­lau- Hansen, blev født i Randers knap tre må­ne­der eft er Dan­marks be­fri­el­se fra den ty ske be­sæt­tel­ses­magt og vok­se­de og­så op i by­en. I mor­gen fyl­der han 70 år.

Re­a­lek­sa­men blev fær­dig­gjort på en kostsko­le i Grind­sted, og der­eft er tog han ud at sej­le som dæks­dreng på en coa­ster. Og den un­ge øst- jy­de tro­e­de egent­lig, at han skul­le gø­re kar­ri­e­re i han­dels­fl åden. Han end­te dog i før­ste om­gang med at bli­ve i det østjy­ske og gik i læ­re i en tøm­mer­han­del, in­den han til­meld­te sig han­dels­gym­na­si­et i Randers og si­den fi k en cand. merc. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Eft er endt ek­sa­men vend­te han tilbage til fø­de­by­en og en un­der­vis­nings­stil­ling på han­dels­gym­na­si­et i Randers.

Fra skole til fi ske­fa­brik

Det blev un­der­vis­nings­vej­en, der end­te med at sen­de Ole Ram­lau- Hansen mod de him­mel­strøg, der om no­get

Nem har de­fi ne­ret ham. Eft er blot to år i Randers blev han nem­lig til­budt at op­byg­ge Grøn­lands før­ste han­dels­sko­le i Nuuk, og det tog han imod. Eft er at ha­ve byg­get en ræk­ke sko­ler op, blev han di­rek­tør på en fi ske­fa­brik, og der­fra skift ede han til den kon­cern, der si­den­hen blev til Roy­al Gre­en­land.

Her stod Ole Ram­lauHan­sen i spid­sen for en stor vækst i fi ske­virk­som­he­den, der i hans tid nå­e­de op på­at om­sæt­te for fl ere mia. kro­ner. Men sam­ti­dig var hans tid i Roy­al Gre­en­land og­så præ­get af kam­pe med det grøn­land­ske lands­sty­re, og

Svær

Dit svar: da han i slut­nin­gen af 2001 sag­de sin stil­ling op, blev dis­se kam­pe he­vet frem som en mu­lig år­sag til op­si­gel­sen.

Eft er at drøm­me­ne om et grøn­land­sk rå­sto­fe­ven­tyr be­gynd­te at ul­me, tog Ole Ram­lau- Hansen skift et fra fi ske­ri­ver­de­nen over i mi­ne­ral- og rå­stof­ver­de­nen med en di­rek­tør­post i det au­stralsk- grøn­land­ske sel­skab Gre­en­land Mi­ne­rals and Ener­gy. Det­te job for­lod han i 2013.

Fød­sel­a­ren er gift med tid­li­ge­re che­fre­dak­tør på avi­sen Atu­a­gag­d­li­u­tit Laila Ram­lauHan­sen. Sam­men har de en dat­ter. Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.