STØR­STE UD­GRA­VE­DE KA­NAL ÅB­NER

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 101 år si­den 1914:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Månen på­vir­ker dit tegn i dag og står sam­ti­dig i en spæn­ding til Mer­kur. Det læg­ger op til en dag, hvor du skal træ­de var­somt med di­ne ud­ta­lel­ser. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der lig­ger fl ere spæn­din­ger i luft en, end du bry­der dig om. Spørgs­må­let er, hvad du vil gø­re ved det. Det vil ik­ke nyt­te no­get, at du ig­no­re­rer det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Luft en nær­mest oser af kær­lig­hed og ro­man­tik. Det er op til dig selv at få det bed­ste ud af da­gen. Det kan væ­re i dag, at du mø­der den ene­ste ene. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er sær­lig fo­kus på dit ar­bejds­felt, hvor der lig­ger nye spæn­den­de ud­for­drin­ger og ven­ter på dig. Det er en god idé, at du selv ta­ger et ini­ti­a­tiv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du skal nok ik­ke reg­ne alt for me­get med an­dres hjælp og støt­te i di­ne pro­jek­ter. Omvendt er det i dag, at der kan ske en stor per­son­lig ud­vik­ling. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger uro i luft en. Du er rast­løs uden helt at vi­de hvor­for. Der­for er det ik­ke en god dag til store el­ler vig­ti­ge be­slut­nin­ger. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Jo me­re du til­la­der dig selv fri­he­den til at hand­le, som du ger­ne vil, des bed­re vil da­gen i dag for­lø­be for dig. Du er ut­ra­di­tio­nel. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du til­la­der dig selv at sæt­te di­ne eg­ne ord på de ting, som du har med at gø­re i dag, des bed­re vil re­sul­ta­ter­ne bli­ve for dig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:****

131). ( Svær 76). ( Mid­del 30). ( Nem

Det før­ste skib pas­se­rer gen­nem den nye Pa­na­ma­ka­nal. Ka­na­len var den stør­ste men­ne­ske­skab­te ka­nal.

Net­op i dis­se må­ne­der bli­ver end­nu bre­de­re slu­ser gen­nem­te­stet, så tre gan­ge så store ski­be som i dag kan ta­ge smut­vej­en gen­nem ka­na­len fra næ­ste år. Ar­kiv­fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.