DOPINGCHOK RYS

En tred­je­del af VM- og OL- me­dal­jer­ne i pe­ri­o­den 2001- 12 er vun­det af at­le­ter, der har ind­le­ve­ret mistæn­ke­li­ge do­ping­prø­ver

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DO­PINGS­KAN­DA­LE Las­se Vø­ge og Mads Kind­berg Ni­el­sen lavg@ sporten. dk og ni­el@ sporten. dk Ge­or­ge Ar­but­h­nott, Sun­day Ti­mes- re­dak­tør

At­le­tik­ver­de­nen er ef­ter­ladt i en form for gra­nat­chok.

Den bri­ti­ske avis Sun­day Ti­mes og den ty­ske tv- sta­tion ARD har få­et ad­gang til 12.359 blod­prø­ver fra me­re end 5.000 at­le­ti­ku­dø­ve­re, og re­sul­ta­ter­ne er mil­dest talt cho­ke­ren­de.

Iføl­ge me­di­er­ne af­slø­rer blod­prø­ver­ne om­fat­ten­de snyd i for­bin­del­se med de stør­ste at­le­tik- stæv­ner i ver­den. An­gi­ve­ligt skal en tred­je­del af de me­dal­jer - 146, her­un­der 55 af guld - der er vun­det ved OL og ver­dens­mester­ska­ber­ne fra 2001 til 2012, væ­re ble­vet vun­det af at­le­ter, der har af­le­ve­ret ’ mistæn­ke­li­ge’ blod­prø­ver.

Iføl­ge Sun­day Ti­mes er in­gen af at­le­ter­ne ble­vet fra­ta­get de­res me­dal­jer, som det for ek­sem­pel er set i cy­kel­spor­ten, hvor den in­ter­na­tio­na­le cykle­u­ni­on, UCI, slet­te­de Lan­ce Arm­strongs syv Tour de Fran­ce- sej­re fra hi­sto­ri­ebø­ger­ne, for­di ame­ri­ka­ne­ren hav­de væ­ret dopet al­le åre­ne.

De 12.359 prø­ver stam­mer fra det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund, IAAF, og er ble­vet læk­ket. ARD vi­ste lør­dag af­ten do­ku­men­tar­pro­gram­met ’ Do­ping - top­hem­me­ligt: At­le­tik­kens skyg­ge­ful­de ver­den’ - et pro­gram, der og­så ta­ger ud­gangs­punkt i blod­prø­ver­ne.

I do­ku­men­ta­ren kri­ti­se­rer eks­per­ten Mi­cha­el As­hen­den, der tid­li­ge­re har væ­ret med­lem af WA­DAs ( det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­tur) eks­pert­pa­nel, at­le­tik­for­bun­det for at tje­ne mil­li­o­ner af dol­lars på tv- ret­tig­he­der og i den for­bin­del­se kun at af­sæt­te ’ små’ be­løb til kam­pen mod do­ping.

Det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­tur, WA­DA, har ud­sendt en pres­se­med­del­el­se, hvor det cho­ke­re­de agen­tur 1.500 m- fi­na­len ved VM i 2005: Fi­re rus­se­re er blandt de før­ste fem, der lø­ber over mål­stre­gen. Se­ne­re vi­ser det sig, at de­res

blod­vær­di­er iføl­ge Sun­day Ti­mes’ og ARDs’ eks­per­ter var

ek­stre­me. Fo­to: AFP ud­tryk­ker enorm ærg­rel­se over af­slø­rin­ger­ne. WA­DA har med øje­blik­ke­lig virk­ning igang­s­at en stør­re un­der­sø­gel­se, og di­rek­tør Sir Craig Re­e­die ud­ta­ler:

» Jeg er ry­stet over dis­se an­kla­ger, som nok en gang vil ryste al­ver­dens re­ne at­le­ter. «

In­gen dan­ske­re nævnt

Der er i øv­rigt in­gen dan­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re på den li­ste over per­so­ner, der har af­le­ve­ret mistæn­ke­li­ge blod­prø­ver. An­der­le­des for­hol­der det sig i na­bo­lan­de­ne Sve­ri­ge og Nor­ge. Syv pro­cent af de ind­le­ve­re­de sven­ske blod­prø­ver var mistæn­ke­li­ge. I Nor­ge var det fem pro­cent.

Der er dog et styk­ke op til Rusland, Ukrai­ne og Tyr­ki­et, hvor det var hen­holds­vis 30, 28 og 27 pro­cent af de ind­le­ve­re­de prø­ver, der var suspek­te.

Et af de ek­semp­ler, der bli­ver frem­hæ­vet i en vi­deo på Sun­day Ti­mes’ hjem­mesi­de om af­slø­rin­gen, er 1.500 mfi­na­len fra VM i 2005. Her slut­te­de fi­re rus­se­re i top fem ( den ene blev se­ne­re diskva­li­fi­ce­ret for skub).

» Blod­vær­di­er­ne for de rus­si­ske at­le­ter var så ek­stre­me, at eks­per­ter­ne be­skrev dem som et ’ slam dunk’- ek­sem­pel på bloddo­ping, « si­ger vi­ce­re­dak­tør på Sun­day Ti­mes’ Ge­or­ge Ar­but­h­nott og kal­der det rus­si­ske ek­sem­pel for et af de mest be­skid­te løb i hi­sto­ri­en.

Den rus­si­ske sport­s­mi­ni­ster, Vi­ta­ly Mut­ko, fny­ser dog af ARD- do­ku­men­ta­ren, som han me­ner er et ud­tryk for ve­st­lig mis­un­del­se.

» Det lig­ner, at no­gen øn­sker at øde­læg­ge at­le­tik­kens lang­di­stan­ce­di­sci­pli­ner ved at vi­se dis­se film. Uan­set hvad er det for­kert at ba­se­re be­skyld­nin­ger på grund­lag af en do­ku­men­tar. Det er non­sens, « si­ger Mut­ko til det rus­si­ske nyheds­bu­reau Tass.

MANDAG 3. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.