Det for­tæl­ler ARD og Sun­day Ti­mes om d

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FI­LER­NE BLEV

læk­ket af en ’ whi­st­le­blower’, der var be­kym­ret over IAAFs svigt i for­hold til at slå ned på så man­ge åben­ly­se sa­ger, som da­ta­e­ne vi­ste. ’ Whi­st­le­blowe­ren’ vil vi­se, hvor vid­træk­ken­de pro­ble­met er, og har der­for bedt om, at man ik­ke næv­ner in­di­vi­du­el­le at­le­ter ved navn.

EN TRED­JE­DEL

af VM- og OL- me­dal­jer­ne i pe­ri­o­den 2001- 12 er vun­det af at­le­ter, der har ind­le­ve­ret mistæn­ke­li­ge do­ping­prø­ver.

800 at­le­ter - hver sy­ven­de af de at­le­ter, der er nævnt i da­ta­ba­sen - har ind­le­ve­ret blod­prø­ver, der i høj grad ty­der på do­ping og som i bed­ste fald kan be­skri­ves som ’ unor­ma­le’.

top- at­let er blandt de syv bri­ter, der har af­le­ve­ret en mistæn­ke­lig blod­prø­ve.

ME­RE END

EN BRI­TISK

10 AF

me­dal­jer­ne ved OL i Lon­don 2012 blev vun­det af at­le­ter med suspek­te blod­vær­di­er.

I NOG­LE

fi­na­ler blev bå­de guld, sølv og bron­ze vun­det af per­so­ner, hvis blod­prø­ver pe­ger på do­ping­mis­brug.

Ti­mes er der me­re end 1.400 ab­nor­me blod­prø­ver fra me­re end 800 at­le­ter fra 94 lan­de.

80 pro­cent af

IFØL­GE SUN­DAY

ME­RE END

Ruslands VM- og OL- me­dal­jer i pe­ri­o­den blev vun­det af at­le­ter med mistæn­ke­li­ge blod­prø­ver.

AT­LE­TER ER

i hø­je­re grad be­gyndt at bru­ge blod­trans­fu­sio­ner og EPO for at frem­me an­tal­let af rø­de blod­cel­ler.

VER­DENS­STJER­NER SOM

Stor­bri­tan­ni­ens Mo Far­rah og den ja­mai­can­ske 100 me­ter- lø­ber Usain Bolt er ik­ke blandt de at­le­ter, der er un­der mi­stan­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.