’ Desvær­re ik­ke over­ra­sken­de’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UAC­CEP­TA­BELT Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk Jakob Lar­sen, di­rek­tør for Dansk At­le­tik For­bund

For Dansk At­le­tik For­bund, DAF, kom Sun­day Ti­mes’ og ARDs store do­pin­g­af­slø­ring ik­ke som et lyn fra en klar him­mel.

» Vi er ke­de af det, men vi er desvær­re ik­ke over­ra­ske­de, « for­tæl­ler DAF- di­rek­tør Jakob Lar­sen.

Han blev al­le­re­de i de­cem­ber sid­ste år op­mærk­som på pro­ble­mets om­fang. Her af­slø­re­de en tysk do­ku­men­tar, at der var kæm­pe pro­ble­mer i vis­se for­bund.

» Der er valg ved IAAF- kon­gres­sen ( det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund, red.) om tre uger. Vi har ret­tet hen­ven­del­se til de to præ­si­dent­kan­di­da­ter for at hø­re, hvad de­res hold­nin­ger er. Og vi har bedt dem om at ud­dy­be de­res pro­gram­mer for an­tido­ping- ar­bej­det, « si­ger di­rek­tø­ren.

» I for­bin­del­se med ud­sen­del­sen, der kom i de­cem­ber 2014, skrev vi et åbent brev til IAAF om at for­føl­ge mi­stan­ken og gø­re det i en åben pro­ces. Si­den er der kørt tre pro­ces­ser - én i WA­DA ( det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­tur, red.), én i IHF ( det in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­for­bund, re. d) og én i IHFs selv­stæn­di­ge eti­ske ko­mité. Og her af­ven­ter vi sta­dig re­sul­ta­ter­ne. Jeg for­ven­ter, at der vil væ­re en stil­ling­ta­gen til af­slø­rin­ger­ne fra ud­sen­del­sen i går, « si­ger Jakob Lar­sen.

Selv om Jakob Lar­sen var klar over, at der fo­re­gik ting og sa­ger i kro­ge­ne, er han al­li­ge­vel ra­sen­de på de per­so­ner, der er med til at svær­te sporten til.

» Hvis jeg var fra Jyl­land, vil­le jeg si­ge, at jeg var godt og grun­digt træt af det her. Jeg er over­be­vist om, at der bag ved at­le­ter­ne sid­der nog­le le­de­re, træ­ne­re og an­dre stab- per­so­ner, der er vel­vi­den­de om, at det her fo­re­går. «

» Og jeg er helt sik­ker på, at der og­så er vi­den om det­te her i nog­le af vo­res kol­le­ga­for­bund. Og at de væl­ger ik­ke at re­a­ge­re, sy­nes jeg, er me­get util­freds­stil­len­de. Vi ser og­så, at per­so­na­le, der har væ­ret in­vol­ve­ret i sa­ger, fort­sæt­ter med at ha­ve et an­sæt­tel­ses­for­hold, og det er for mig at se fuld­stæn­digt uac­cep­ta­belt, « ly­der det fra DAF- di­rek­tø­ren.

Rusland Græken­land Bul­ga­ri­en Ba­hrain Ke­nya Ja­mai­ca Sve­ri­ge Ki­na Nor­ge USA 30 pro­cent 26 22 20 11 9 7 5 5 5 Dansk At­le­tik For­bunds di­rek­tør, Jakob Lar­sen, er ked af den se­ne­ste do­pin­g­af­slø­ring fra at­le­tik­kens ver­den, men han er ik­ke overrasket, si­ger han. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.