DRON­NIN­GE- DU­EL

Svensk ver­dens­re­kord svæk­ker dansk tro på tri­umf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NOR­DISK GULD­DU­EL Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Je­a­net­te Ot­te­sen er en pi­ge med en sund selv­til­lid og et helt unikt vin­der­gen. En så­kaldt ’ me­an ra­cer’, der har en sær­lig ev­ne til at æde si­ne mod­stan­de­re i en fi­na­le.

Men når ef­ter­mid­da­gens di­rek­te mod­stan­der i VM- fi­na­len i 100 me­ter but­ter­fly kan få et rus­sisk svøm­mesta­dion til at eks­plo­de­re med en ver­dens­re­kord, kan det selv for Je­a­net­te Ot­te­sen væ­re svært at væ­re ju­be­l­op­ti­mist. 21- åri­ge Sa­rah Sjö­ströms top­ni­veau er skræm­men­de, hvil­ket hun med al ty­de­lig vi­ste, da hun i gårs­da­gens se­mi­fi­na­le­he­at skar 24 hund­re­de­de­le af den hid­ti­di­ge ver­dens­re­kord.

Tror ik­ke på guld

Da BT fan­ge­de den 27- åri­ge dan­ske svøm­medron­ning ef­ter de to se­mi­fi­na­ler ( Ot­te­sen vandt uden pro­ble­mer sin egen i ti­den 57,02 se­kun­der), hav­de hun i hvert fald svært ved at fin­de frem til op­skrif­ten på VMguld. Kan du slå hen­de? » Det tror jeg ik­ke, « fløj det ud af dan­ske­rens mund, in­den hun lag­de yder­li­ge­re af­stand til de guld­for­vent­nin­ger, der al­tid føl­ger med Je­a­net­te Ot­te­sen til store mester­ska­ber. » Jeg svøm­mer om sølv­me­dalj­en. « » Så­dan har jeg det al­tid, når jeg svøm­mer mod hen­de. Hun er i en klas­se for sig selv, og det er der ik­ke sær­lig man­ge, der kan ham­le op med. En gang imel­lem kan man så væ­re hel­dig at slå hen­de, « fort­sat­te hun.

Je­a­net­te Ot­te­sen be­hø­ver dog blot at tæn­ke et år tilbage for at fin­de næ­ring til guld­hå­bet. Ved EM i Ber­lin i 2014 vandt hun guld i 100 me­ter but­ter­fly for­an net­op Sa­rah Sjö­ström.

Skal det ske igen, kræ­ver det dog no­get helt sær­ligt iføl­ge Ot­te­sen.

» Hvis nog­le la­ver fejl, og man selv ik­ke gør, så vin­der man. Jeg skal ha­ve en rig­tig, rig­tig god dag for at slå hen­de. «

Kort ef­ter duk­ke­de Sa­rah Sjö­ström op i pres­sezo­nen, hvor hun hur­tigt blev mands­op­dæk­ket af bå­de sven­ske og rus­si­ske me­di­er for en re­ak­tion om ver­dens­re­kor­den.

Respekt for Ot­te­sen

Må­ske der­for blev hun over­rum­plet

Per­nil­le Blu­me:

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen:

MANDAG 3. AU­GUST 2015 af BTs dan­ske glo­ser om hen­des syn på da­gens guld­du­el med Je­a­net­te Ot­te­sen, men ef­ter en hur­tig over­sæt­tel­se til en­gelsk gjor­de hun det klart, at respek­ten for den dan­ske ri­val er stor.

» Hun er al­tid me­get im­po­ne­ren­de i fi­na­ler. Jeg hå­ber ba­re og­så at svøm­me stærkt, « lød det fra Sa­rah Sjö­ström, in­den hun blev ført ud af mixed zo­ne for at svøm­me af.

I ef­ter­mid­dag får vi sva­ret på den dansk/ sven­ske guld­du­el. Ved 16.30- ti­den svøm­mes fi­na­len i 100 me­ter but­ter­fly med Sa­rah Sjö­ström og Je­a­net­te Ot­te­sen i de for­ven­te­de ho­ved­rol­ler.

Sa­rah Sjö­ström ( th.) er fa­vo­rit ef­ter den flot­te ver­dens­re­kord på 55,74 sek. i se­mi­fi­na­len, men Je­a­net­te Ot­te­sen ( tv.) har før overrasket sin sven­ske ri­val. Fo­to: AFP » Umid­del­bart vil man tæn­ke, at Sa­rah Sjö­ström lig­ger til at kø­re den hjem uden pro­ble­mer, men det tænk­te vi jo og­så lidt til EM i Ber­lin. Der var det Je­a­net­te al­li­ge­vel. Je­a­net­te er en ’ me­an ra­cer’. Hun er li­geg­lad med, om hun lig­ger et se­kund ef­ter Sjö­ström, hun går ba­re ind og ra­cer. Det har hun en kæm­pe for­del i. Jeg vil ik­ke ude­luk­ke, at Je­a­net­te kan gå hen og vin­de. « » Jeg sy­nes, hun ser godt ud, og jeg kan mær­ke hun er fo­ku­se­ret og er gå­et ind i sin zo­ne. Jeg hå­ber på det bed­ste. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.