Rik­ke Møl­lers te­le­fo­ni­ske nedtæl­ling

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UTÅ­L­MO­DIG Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Hvis Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen har gå­et rundt med pre­mi­e­re­ner­ver, skju­ler hun dem godt. I dag skal hun for før­ste gang kon­kur­re­re i VM- bas­si­net i Ka­zan, og mo­ti­va­tio­nen for at kom­me i ak­tion kan dår­ligt bli­ve stør­re.

» Jeg skal ba­re i gang, og det skal væ­re nu! Jeg har haft en ’ co­unt­down’ ( nedtæl­ling. red.) på min te­le­fon de sid­ste man­ge da­ge, jeg kan slet ik­ke ven­te, « ud­bry­der hun med sit van­li­ge smil og ly­se lat­ter.

Svært at hen­te me­dal­je

Fa­vo­rit­di­sci­pli­nen hed­der 200 me­ter bryst, hvor hun er in­de­ha­ver af ver­dens­re­kor­den, men og­så på 100 me­te­ren er der grund til at for­ven­te et godt re­sul­tat. Ad­gangs­bil­let­ten til mor­gen­da­gens fi­na­le bør væ­re en formsag, mens det er me­re tvivl­s­omt, om ev­ner­ne og­så ræk­ker til en VM- me­dal­je.

» Jeg er enorm spændt på at se, hvad jeg kan på 100 me­te­ren. Jeg skal op i fart og væ­re me­re ag­gres­siv end på 200 me­te­ren. Jeg har væ­ret vir­ke­lig hur­tig i træ­ning, og nu vil jeg ba­re ger­ne se, om jeg og­så kan få det ud. «

Er det en skuf­fel­se, hvis du ik­ke ram­mer po­di­et?

» Nej. Jeg bli­ver nok skuf­fet, hvis jeg ik­ke kom­mer på po­di­et i 200 me­te­ren, men ik­ke på 100 me­te­ren. Jeg er må­ske lidt på ude­ba­ne her i for­hold til de an­dre, der må­ske er lidt me­re eks­plo­si­ve. «

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen svøm­mer ind­le­den­de he­at her til for­mid­dag og for­hå­bent­lig se­mi­fi­na­le sent på ef­ter­mid­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.