Kri­sestem­ning

Med gårs­da­gens 2- 0 ne­der­lag til Ho­bro har Brøndby få­et de­res vær­ste start på Su­per­liga­en no­gen­sin­de

BT - - ALKA SUPERLIGA -

KA­TA­STRO­FE

Ras­mus Dam Ni­el­sen

rasn@ sporten. dk gang i træk hver­ken score­de el­ler fi k po­int mod upå­ag­te­de Ho­bro.

Kri­sestem­nin­gen var eft er kam­pen al­le­steds­nær­væ­ren­de i kor­ri­do­rer­ne un­der Brøndby Sta­dion, hvor Ho­bros ek­stra­lan­ge sej­rs­sang kun blev over­dø­vet af util­fred­se fans’ pift og til­råb ude­fra.

» Det er dybt util­freds­stil­len­de, at vi har få­et den her start på Su­per­liga­en. Vi har ik­ke få­et et ene­ste po­int. Det er ba­re ik­ke godt nok. Slut, « kon­sta­te­re­de træ­ner Tho­mas Frank bit­tert, da han mød­te pres­sen.

Vi­ka­ri­e­ren­de an­fø­rer Martin Ørnskov hav­de få øje­blik­ke før kaldt ind­sat­sen ’ ka­ta­stro­fal’, og sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech var og­så ud­talt ry­stet over det la­ve ni­veau,

Su­per­liga­ens 25 år lange le­ve­tid er det al­drig før sket, at Brøndby IF har tabt si­ne tre før­ste kam­pe i sæ­so­nen.

Der­for hang ho­ve­der­ne og­så ek­stra lavt på bå­de spil­le­re, træ­ne­re og le­de­re i Ves­tegns­klub­ben med de store am­bi­tio­ner, eft er at hol­det med en uin­spi­re­ret ind­sats for fj er­de som brønd­by­er­ne sær­ligt før­ste halv­leg le­ve­re­de.

Fre­det

i Al­li­ge­vel blev al snak om træ­ner­fy­ring promp­te af­vist. Og det selv om det nu er tred­je sæ­son i træk, at Tho­mas Frank ik­ke for­mår at få sit hold til at præ­ste­re fra be­gyn­del­sen.

» Jeg er ik­ke i tvivl om, at Tho­mas er den rig­ti­ge for det her hold, og han var i øv­rigt og­så en stor del af grun­den til, at vi fi k bron­ze­me­dal­jer for kort tid si­den. Nu er der spil­let 14 da­ge af den nye tur­ne­ring, og li­ge så lidt han var ale­ne om at få suc­ces i sid­ste sæ­son, li­ge så lidt er han ale­ne om at ha­ve tabt de her tre kam­pe, « lød det fra Tro­els Bech.

Martin Ørnskov var li­ge så af­vi­sen­de og un­der­stre­ge­de, at Frank har spil­ler­nes ful­de op­bak­ning:

» Det, der er i det, er, at vi ryk­ket op som di­ri­gent.

» Det er som om, vi slet ik­ke er til ste­de i før­ste halv­leg. Al­le hæn­ger eft er, og det er som om, vi får ondt af os selv, for­di Ho­bro er over os. Det var en gang køns­løst fod­bold i før­ste halv­leg. Der vil al­tid væ­re et kæm­pe­stort pres, og hvis man ik­ke kan mod­stå det, skal man ik­ke spil­le her. «

Tho­mas Frank skød skyl­den for Brønd­bys rin­ge præ­sta­tion på hol­dets hår­de pro­gram med bå­de Eu­ro­pa League- kval og Su­per­liga og en må­ske lidt for smal trup.

» Li­ge nu sli­der vi med at præ­ste­re beg­ge ste­der. Om det er for­di trup­pen er for smal, at der mang­ler kva­li­tet, at de nye ik­ke er i top­form, det er nok et sam­suri­um af rig­tig man­ge ting, « sag­de han.

. Tho­mas Fra Ho­bro i går. på trods af r cert. Den ka kam­pe, sæt Tro­els Bech f

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.